Privacy Statement NVKF

Privacy Statement Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Versie 16 februari 2016

Introductie

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de NVKF uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

De NVKF is gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200. De NVKF is bereikbaar via haar website http://www.nvkf.nl en het e-mailadres secretariaat@nvkf.nl. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is vrijgesteld van melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De NVKF gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De NVKF registreert uw persoonsgegevens bij aanmelding bij vereniging. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Titels
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Titel achternaam
 • Werkterrein
 • Werkzaam in vrij beroep, dienstverband ziekenhuis, umc, ggz-instelling, overig
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Privéadres
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer privé
 • Mobiel nummer
 • E-mail privé
 • Organisatienaam
 • Telefoonnummer werk
 • E-mail werk
 • Uniek lidmaatschapsnummer

Voorts zal de NVKF persoonsgegevens over u verkrijgen zodat u gebruik kunt maken van de dienstverlening van de NVKF. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de NVKF verstrekt, zoals overeenkomsten en correspondentie en gegevens die de NVKF verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de NVKF, zoals bijvoorbeeld uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De NVKF zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om het verlenen van (individuele) (juridische) dienstverlening aan u mogelijk te maken en om, waar van toepassing, facturen te kunnen sturen voor die dienstverlening;
 • Om informatie omtrent de eigen diensten van de NVKF toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, en om u per post materiaal toe te zenden;
 • Om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
 • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van de NVKF of zolang als we bij wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

De NVKF gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De NVKF verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Zo zullen de Federatie Medisch Specialisten en LAD over uw gegevens dienen te beschikken om u te kunnen registreren als lid dan wel om hun (collectieve) diensten aan u te kunnen verlenen. Ook voor het gebruik van PE online (registratie (na)scholingsactiviteiten en (her)registratie als klinisch fysicus is het noodzakelijk om (enkele) persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor toezending van het digitale tijdschrift mt-integraal (www.mtintegraal.nl) en het verzenden van nieuwsbrieven (www.mailchimp.com) worden e-mail adressen beschikbaar gesteld.

Automatisch gegenereerde informatie die de NVKF verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De NVKF kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. De NVKF houdt zich aan de wettelijke regels en kaders.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met secretariaat@nvkf.nl  

Mocht u geen berichten van de NVKF willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de NVKF aan u.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Cookies

De NVKF maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVKF toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van deren kunnen tijdelijk of permanent op u computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics

De NVKF maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de NVKF ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de NVKF aanpassingen maken op haar website en of service.

Sociale media buttons

Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van Twitter. Via deze buttons kunt u informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de NVKF gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVKF geen toezicht op houdt. De NVKF is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan secretariaat@nvkf.nl