Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voorgelegd aan Staten-Generaal

De NVKF Commissie Stralingshygiene ontving vandaag het volgende bericht van de ANVS: 

Op dinsdag 21 maart heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De stukken zijn vandaag gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

-> Klik hier om naar het Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming te gaan

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/21/aanbieding-voorhang-ontwerpbesluit-basisveiligheidsnormen-stralingsbescherming

Klik hier om naar de voorpublicatie op 27 maart 2017 van het ontwerpbesluit in de Staatscourant te gaan:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-16500.html

Het ontwerpbesluit is mede dankzij de constructieve inbreng uit het werkveld tijdens de informele consultatiefase in het najaar van 2016 tot stand gekomen. Bij het ontwerpbesluit hoort een nota van toelichting, waarin de resultaten van deze consultatiefase zijn samengevat. De documenten worden volgende week gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij een ieder de gelegenheid wordt geboden binnen een termijn van vier weken eventuele opmerkingen over het ontwerp kenbaar te maken. Dit is onderdeel van de voorhangprocedure van artikel 76, eerste lid, van de Kernenergiewet.

Vervolgproces
Later in 2017 brengt de Raad van State een advies uit. Zij beoordeelt het besluit, maar kijkt ook naar de gevolgde procedure en de betrokkenheid van de omgeving. Ook de Europese Comissie bepaalt, bij de notificatie van het ontwerpbesluit in het kader van artikel 33 van het EURATOM-verdrag, of de artikelen uit Richtlijn 2013/59/EURATOM goed overgenomen zijn in de Nederlandse wetgeving. Na verwerking van het advies van de Raad van State wordt de eindversie van het besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Nota van toelichting
In de nota van toelichting staat op hoofdlijnen beschreven welke reacties uit het werkveld we tijdens de informele consultatie hebben ontvangen en hoe we hiermee zijn omgegaan. Niet alle vragen en opmerkingen zijn letterlijk terug te vinden in de nota van toelichting. 

Consultatie ministeriële regelingen en verordeningen
Parallel aan dit besluitvormingstraject wordt gewerkt aan de totstandkoming van de ministeriële regelingen, verordeningen en de (lange termijn) beleidsagenda op het gebied van stralingsbescherming. Ook hierbij maken we graag gebruik van uw expertise.

Een aantal onderwerpen uit het ontwerpbesluit kent een grote mate van complexiteit, waarbij samen met het werkveld wordt onderzocht hoe we binnen de gestelde veiligheidsnormen de regeldruk en nalevingskosten voor ondernemers kunnen beperken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

•           Specifieke vrijgave van natuurlijke en kunstmatige radionucliden;

•           Externe blootstelling aan straling afkomstig uit bouwmaterialen.