Inspectie SZW inspecteert in 2018 afdelingen nucleaire geneeskunde

De inspectie SZW inspecteert ieder jaar op basis van beroepsmatige stralingsrisico’s diverse ondernemingen waar gewerkt wordt met ioniserende straling. Doel van deze inspecties is om na te gaan of ondernemingen voldoen aan wet- en regelgeving om zo de blootstelling van werknemers aan straling zo veel mogelijk te beperken. Dit jaar zullen, onder andere, diverse ziekenhuizen met een afdeling nucleaire geneeskunde worden geïnspecteerd.

Bij 44 procent van de geïnspecteerde ziekenhuizen werden overtredingen aangetroffen tijdens de inspecties op de afdelingen nucleaire geneeskunde in 2014. Er is toen geconstateerd dat er met name nog te weinig aandacht was voor concrete maatregelen om besmetting met een radioactieve stof te voorkomen.

De Inspectie SZW zal daarom in 2018 een project uitvoeren met als doel het verhogen van de stralingsveiligheid bij afdelingen van nucleaire geneeskunde. Er zal een brede systeeminspectie worden uitgevoerd waarbij het KEW-dossier zal worden doorgelicht, maar de aandacht zal vooral uitgaan naar de aanwezigheid van een goede Risico-inventarisatie en evaluatie, de aanwezigheid van waarschuwingssignalering, correcte laboratoriuminrichting, gebruik van bergplaatsen en het uitvoeren van de diverse controles. Daarnaast zal ook bekeken worden in hoeverre al voldaan wordt aan de verplichtingen uit de nieuwe KEW-regelgeving.