Nieuws

Nominations EFOMP Working Group on “Artificial Intelligence”

The EFOMP hereby announces a new Working Group (WG) entitled “Artificial Intelligence (AI)”. The WG will operate under Scientific Committee, supported by Projects Committee and Professional Matters Committee. 
The WG will operate from Jun 2019 to Apr 2021. 

Lees verder

SKMS-project Kunstmatige Intelligentie van start

De NVKF zal in de lead zijn bij het organiseren van een aantal kennissessies over Kunstmatige Intelligentie (AI). We hebben een aanvraag ingediend voor SKMS gelden van de Federatie Medisch Specialisten (centraal budget). Rond de jaarwisseling is bekend geworden dat het gevraagde budget is goedgekeurd, de vorming van de werkgroep waar meerdere wetenschappelijke verenigingen (NVRO, NVNG, NVvR, NVVC en beoogd ook NVvH) aan meedoen is nu in volle gang. Verwachting is dat het project in Q2 zal starten. De werkgroep wordt voorgezeten door klinisch fysici Job Gutteling en Maarten Hoes. Beoogde resultaat is onder andere om twee cursussen op te zetten; één voor (technische) geïnteresseerden die zelf aan de slag willen met AI en één voor artsen, om hen breed bekend te maken met de mogelijke toepassingen en de gevolgen voor hun huidige werkzaamheden. Voor de ‘technische’ cursus zijn we op zoek naar collega’s die als klankbord willen fungeren, zodat wat er georganiseerd wordt zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte. Mocht je geïnteresseerd zijn om in deze klankbordgroep plaats te nemen, meld je dan bij Job of Maarten.

 

eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO

Nieuwe protonenbestraling verkleint kans op bijwerkingen voor kankerpatiënt
Lage dosis op gezond weefsel, hoge dosis in de tumor

Maastricht – Op donderdag 7 februari is de eerste patiënt bestraald in het nieuwe protonentherapiecentrum van MAASTRO in Maastricht. Bestralen met protonen is een innovatieve techniek waarmee de kans op bijwerkingen voor de patiënt met kanker aanzienlijk vermindert. Bij protonentherapie stopt de straling namelijk grotendeels in de tumor en komt hierdoor niet in het omliggende gezonde weefsel. Dit is vooral winst voor de omliggende risico-organen en het gezonde weefsel, bijvoorbeeld de oogzenuw of de geheugen gebieden. Of bij tumoren die relatief ongevoelig zijn voor straling en daarom een hoge dosis moeten krijgen.

Lees meer
 

In memoriam Theo Kapteyn

Op 3 december 2018 is onze collega klinisch fysicus – audioloog Dr. Theo Kapteyn overleden op de leeftijd van 82 jaar. Theo was in dienst van de Vrije Universiteit vanaf 1962 en hoofd van het afdeling Audiologie vanaf de opening van het VU-ziekenhuis in 1964 tot aan zijn pensionering. Theo was een klinisch fysicus in hart en nieren, bij wie de patiënten altijd op de eerste plaats kwamen. Hij was één van de initiatiefnemers van het Leerboek Audiologie op internet (www.audiologieboek.nl) en heeft hier zelfs na zijn pensionering nog actief aan bijgedragen.

Gezien het feit, dat Theo erelid van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Audiologie) was is het passend, dat hij op de komende wetenschappelijke vergadering van de NVA op 8 februari (zie https://www.ned-ver-audiologie.nl/wp-content/uploads/2018/12/Nieuwsbrief-NVA-116.pdf) herdacht zal worden door collega dr. Theo Goverts en Prof. dr. Sophia Kramer.

Baby’s met geelzucht naar huis in lichtgevende slaapzak

Teun Minkels, Klinisch Fysicus in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is betrokken geweest bij het inzetten van een lichtgevende slaapzak zodat baby's met geelzucht naar huis kunnen. Het is een mooi voorbeeld van hoe de klinisch fysicus ook een rol kan spelen bij zorgtechnologie in de thuissituatie.

Lees meer

abstract deadline Woudschoten 2019

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 vindt het jaarlijkse NVKF congres plaats. Ook dit jaar stelt de Commissie Woudschoten samen met de kringen het programma open voor ingezonden presentaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het programma dit jaar georganiseerd worden rondom een aantal subspecialisme overstijgende thema’s. Op deze manier willen we aandacht schenken aan datgene wat we van elkaars subspecialisme kunnen leren en hoe we de handen in elkaar kunnen slaan om de zorg samen nog verder te verbeteren. We nodigen u dan ook uit om een abstract in te dienen, bij voorkeur passend binnen deze thema’s. Ook verwelkomen we, binnen de thema’s, onderwerpen waarover u afgelopen jaar al een presentatie heeft gegeven op een (inter)nationaal congres. Daarnaast worden promovendi, biomedisch technologen in de zorg en klinisch informatici (i.o.) uitgenodigd een abstract in te zenden voor het vrijdagprogramma.

 Uit de inzendingen wordt, in overleg met de kringen, een selectie gemaakt van abstracts die gepresenteerd worden tijdens een van de subspecialisme overstijgende sessies. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor een aantal posterpresentaties.

 Bovendien zullen we uit de inzendingen drie klinisch fysici (in opleiding) selecteren die in een plenaire sessie meedingen naar de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) 2019. De winnaar krijgt een congressponsoring van €500,-. Alleen klinisch fysici in opleiding of diegenen die op 4 april 2019 korter dan één jaar zijn geregistreerd kunnen hieraan deelnemen.

Meer informatie over de diverse thema’s, de richtlijnen en het indienen van de abstracts vindt u hier.

Abstracts dienen uiterlijk zondag 27 januari 2019 ingediend te worden.

Met veel interesse en enthousiasme zien we uw abstract(s) tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,

Maurice Janssen

ENEN+ project European Nuclear Mobility grants available from 2018 – 2020

The main purposes of the ENEN+ project are the attraction of new talents to career in nuclear fields, their development beyond academic curricula and the increase of their retention in nuclear careers. Other purposes of this project are to involve the nuclear stakeholders within EU and be-yond and in long-term to sustain the revived interest for nuclear careers.

This project focuses on four nuclear disciplines, which are nuclear reactor engineering and safety, waste management and geological disposal, radiation protection and medical applications.

EFOMP is one of the partners participating in this project and the discipline of interest for medical physicists is theMedical Applications field.

Through this project mobility grants are provided for learners, who desire to improve their skills and knowledge. The groups of scientists eligible for applying are BSc and MSc students, PhD and Post Docs scientists and Professionals interested in changing their careers to Medical Physics, or building up their lifelong learning on medical applications.

Therefore we would like to encourage Medical Physicists who are interested, to apply for the mo-bility grants in theMedical applications category.

Please visit https://plus.enen.eu/ and https://enenplus.fluidreview.com/

Nieuwjaarsgroet

Beste leden,

Om te beginnen wil ik alle leden een heel mooi, gezond en stralend 2019 toewensen! Wat betreft de NVKF zal het nog een uitdaging worden om alle hoogtepunten van 2018 te overtreffen. Voor mij waren dat toch wel de première van onze NVKF film en het fantastische muzikale lustrumcongres. 

Daarnaast zijn er een aantal hele belangrijke stappen gezet naar verdere professionalisering van ons beroep en onze vereniging. Na een geslaagd werkbezoek van VWS en het Zorginstituut aan het UMCU hebben we de aanvraag voor opname van de klinisch fysicus in artikel 3 van de wet BIG ingediend. Alle inspanningen van de voorafgaande periode kwamen daarbij samen: onze film is vertoond en ons verhaal duidelijk verteld, de goede relatie met de Federatie en andere wetenschappelijke verenigingen heeft tot hun steun en goede inbreng geleid. We hebben een goed, door de ALV vastgesteld, position paper bij de aanvraag meegestuurd. Alle puzzelstukjes zijn gelegd, meer hebben we niet kunnen doen. Ik ben heel benieuwd hoe het adviseringstraject van het Zorginstituut er uit gaat zien komend jaar.

Intussen zijn de eerste SKMS projecten van start gegaan en worden we daarbij ondersteund door onze nieuwe beleidsmedewerkster Anne Bijlsma. Dat kan niet anders dan gaan vliegen. Komend jaar verwachten we de oplevering van de NVKF kennisagenda en het kwaliteitsbeleidsplan. Het bestuur is voornemens om deze input te gebruiken voor een meerjarenbeleidsplan waarin we het toekomstbeeld van ons beroep voor de komende periode zullen gaan neerzetten.

Een start is daarmee ook gemaakt door de COMBO, ter voorbereiding van de Delphi sessie die in het najaar is georganiseerd door het BOLS. Het doel daarvan is om voor de periode vanaf 2021 een nieuwe bandbreedte te bepalen voor het jaarlijks aantal toe te kennen opleidingsplaatsen. Daarvoor is het ook nodig om naar de ontwikkelingen om ons heen en van ons beroep te kijken. Wat gaat bijvoorbeeld de vlucht die Artificial Intelligence nu neemt voor ons vak betekenen? Nieuwe therapeutische behandelingen zijn steeds meer op het individu toegesneden, bijvoorbeeld bij MRI gestuurde radiotherapie, maar ook nieuwe radionuclidentherapieën, die nu echt lijken te gaan doorbreken. Als klinisch fysicus zijn wij verantwoordelijk voor de dosimetrie en daar moeten we ook actief het voortouw in gaan nemen. In ieder geval is het duidelijk dat de nieuwe protonencentra veel van onze inzet zullen vragen. Onze capaciteit zal hierop moeten worden aangepast, maar we zullen ook onze toekomstige collega’s met de juiste kennis en vaardigheden moeten gaan opleiden. Daarom zal het beleidsplan in nauwe samenwerking met de OKF moeten worden opgesteld. 

De Koepel Medische Technologie waarin wij  al jaren actief participeren heeft de praktijkgids medische informatietechnologie uitgebracht. Een primeur is dat de praktijkgids op de Zorg&ICT beurs aan ofwel de minister of secretaris generaal van VWS officieel aangeboden zal gaan worden. Voor 2019 is het doel om MTintegraal te gaan omvormen naar een breder platform voor de Koepel.

Als laatste punt wil ik toch een minder rooskleurig punt aanstippen. De ziekenhuiszorg mag zoals is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord steeds minder groeien, terwijl de verwachte vraag wel groter wordt. Het afgelopen jaar hebben we al gezien dat twee ziekenhuizen het niet gered hebben. Mijn vakgroep en ikzelf persoonlijk zijn daar direct door geraakt. De vraag is hoe wij als klinisch fysici de ziekenhuizen kunnen helpen bij het reduceren van kosten. Misschien door het ter discussie stellen van regeltjes zonder toegevoegde waarde en het sterker op kosten afwegen van investeringen. Laten we ook hierover met elkaar de discussie aangaan en onze stem laten horen.

Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten komend jaar, bijvoorbeeld tijdens het Woudschoten congres waar we voor het eerst onze voorjaars-ALV zullen organiseren.

Nogmaals alle goeds gewenst voor 2019 namens het hele bestuur!  

Lieke Poot
voorzitter NVKF

Publicatie RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden"

Het RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden" is gepubliceerd. In dit rapport wordt de potentiële blootstelling voor derden doorgerekend in verschillende scenario’s, zonder de gebruikelijke aanvullende maatregelen (opname in therapiekamer of leefregels). Daardoor komt de doses vaak boven de normen uit. Het rapport is bedoeld als input voor de NVNG werkgroep die de 'Aanbevelingen: Het werken met therapeutische doses radionucliden' gaat herzien.

Klik hier voor het abstract.

Klik hier voor het  rapport.

NVKF heeft aanvraag gedaan voor opname artikel 3 Wet BIG

Zoals aangekondigd op de najaars ALV heeft de voorzitter recent de aanvraag ingediend bij VWS voor opname van het beroep klinisch fysicus in artikel 3 van de wet BIG. De NVKF is hierbij opgetrokken met de NVKC (klinisch chemici) en is actief ondersteund door de Federatie. De ingediende aanvraag is vergezeld van een brief van de Federatie waarmee ze aangeven dat de aanvraag onderschreven en gesteund wordt door alle wetenschappelijke verenigingen.

VWS heeft ons laten weten de aanvraag in behandeling te nemen en gaat hiervoor advies inwinnen bij het Zorginstituut Nederland. Hoe dit traject er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.

De totale doorlooptijd van een wetswijziging is erg lang en kan wel drie jaar duren, zelfs wanneer er snel een positief advies komt. Dit zal dus niet binnenkort plaatsvinden. Dit geeft ons ook tijd om na te denken wat de consequenties zullen zijn, bijvoorbeeld voor de opleiding. 

Het bestuur is erg blij dat deze aanvraag na een lang lobbytraject nu in behandeling wordt genomen. We hopen op een positieve uitkomst en hebben ons daar, samen met een aantal betrokken leden, maximaal voor ingespannen. We hopen op een erkenning van onze professionaliteit als klinisch fysicus en een einde aan praktische onduidelijkheden die een goede patientenzorg in de weg staat. We zullen jullie informeren als we meer weten over het vervolg.

Lieke Poot