Nieuws

NVKF-lustrum 2018

In 2018 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 45 jaar! Daarmee wordt het negende lustrum bereikt, en dit wordt natuurlijk groots gevierd met een 2-daags evenement op een toonaangevende locatie.

De lustrumcommissie is momenteel hard aan het werk om een inspirerend en interactief congres te organiseren, met een muzikaal thema. Immers, de NVKF, daar zit muziek in!

Kijk hier voor de website van het lustrumcongres.

Nieuw tussenakkoord medisch-specialistische zorg 2018

Eind 2017 loopt het huidige zogenaamde ‘hoofdlijnenakkoord’ voor de medisch specialistische zorg af. Na meerdere malen overleg bij VWS, is er op 21 april j.l. een onderhandelaarsakkoord bereikt over afspraken voor 2018. De verwachting is dat een nieuw kabinet vervolgens voor 2019 en verder een langjarig akkoord zal willen afsluiten. Het is nu aan de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen om te besluiten over het bereikte akkoord voor 2018. Het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten heeft het akkoord met een positief advies aan hen voorgelegd. In het akkoord is vastgelegd dat de totale zorguitgaven in de medisch-specialistische zorg in 2018 met 1,6% mogen groeien. Na aftrek van een openstaande taakstelling uit het verleden komt dit neer op 1,4% extra ruimte voor zorginkoop.

Eerder al hadden de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen, bijeen in de ‘algemene vergadering’ van de Federatie Medisch Specialisten, het bestuur van de Federatie gemachtigd om aan een akkoord voor 2018 te werken. Met de afspraken uit voorgaande jaren konden immers stevige pakketmaatregelen worden voorkomen, werd ingezet op verdere kwaliteitsverbeteringen in de zorg met oog voor doelmatigheid, en werd een zekere stabiliteit in het zorgstelsel gewaarborgd.

Naast de Federatie Medisch Specialisten, zaten in de huidige onderhandelingsronde ook de ziekenhuizen, de zelfstandige klinieken, de zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en de verpleegkundigen en verzorgenden aan tafel.

Met het ‘tussenakkoord’ voor 2018 worden ook de inhoudelijke afspraken uit het vorige hoofdlijnenakkoord, waaronder het uitvoeren van de ‘kwaliteitsagenda’, het behoud van de keuzevrijheid tussen werken in vrij beroep of loondienstverband, het vrijwaren van de medisch specialisten voor de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het continueren van de kwaliteitsgelden, voortgezet. Er zal expliciet meer aandacht komen voor e-health en digitale informatie-uitwisseling.

Ook zijn er afspraken gemaakt om, in opmaat naar een nieuw meerjarenakkoord, actieplannen op te stellen op het terrein van verminderen van registratiedruk, bevorderen van juiste zorg op de juiste plek en toegankelijkheid van (acute) zorg en eerstelijnsopvang (voor kwetsbare groepen). Tevens zijn afspraken gemaakt over een verschuiving van maximaal €75 miljoen euro van de tweede lijn (ziekenhuiszorg) naar de eerste lijn (huisartsenzorg). Voorwaarde is dat deze zorg in de eerste lijn ook daadwerkelijk is gecontracteerd op basis van lokale afspraken tussen tweede en eerste lijn, en dat die zorg ook daadwerkelijk in de eerste lijn wordt gerealiseerd.

Link naar bericht VWS:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/04/21/onderhandelaarsakkoord-medisch-specialistische-zorg-2018

Link naar eerdere berichtgeving hoofdlijnenakkoord:

http://www.demedischspecialist.nl/nieuws/verantwoordelijkheid-nemen-voor-kwaliteit-van-zorg-betaalt-zich-uit

IOMP e-Journal MPI

Er is een nieuwe uitgave van het IOMP Journal verschenen met o.a. de volgende onderwerpen: CT dosimetrie , MR artefacten en RapidArc gebruik.

De uitgave is hier in te zien.

Koninklijke onderscheiding Prof. dr.ir. D. Stegeman

NVKF-lid Dick Stegeman, emeritus hoogleraar in het Radboud umc, is in april jl. onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de onderscheiding de onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen vanwege zijn rijke en succesvolle carrière als klinisch fysicus in de Neurologie. Dick Stegeman is sinds 1984 werkzaam als algemeen klinisch fysicus binnen de afdeling Neurologie van het Radboudumc. Ook was hij Principal Investigator en stond hij aan het hoofd van de Clinical Neurophysiology onderzoeksgroep van het Donders Center for Medical Neuroscience. Afgelopen september is hij met pensioen gegaan. Daarnaast was hij sinds 2003 hoogleraar Toegepaste Elektrofysiologie aan het VUmc en vanaf 2014 met emeritaat aldaar. Met meer dan 180 publicaties op zijn naam is Dick Stegeman een sterk wetenschapper te noemen. Hij begeleidde meer dan 30 promovendi (ook nu rondt hij nog een aantal promoties af) en verwierf meerdere grote beurzen en subsidies.

Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voorgelegd aan Staten-Generaal

De NVKF Commissie Stralingshygiene ontving vandaag het volgende bericht van de ANVS: 

Op dinsdag 21 maart heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De stukken zijn vandaag gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

-> Klik hier om naar het Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming te gaan

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/21/aanbieding-voorhang-ontwerpbesluit-basisveiligheidsnormen-stralingsbescherming

Klik hier om naar de voorpublicatie op 27 maart 2017 van het ontwerpbesluit in de Staatscourant te gaan:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-16500.html

Het ontwerpbesluit is mede dankzij de constructieve inbreng uit het werkveld tijdens de informele consultatiefase in het najaar van 2016 tot stand gekomen. Bij het ontwerpbesluit hoort een nota van toelichting, waarin de resultaten van deze consultatiefase zijn samengevat. De documenten worden volgende week gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij een ieder de gelegenheid wordt geboden binnen een termijn van vier weken eventuele opmerkingen over het ontwerp kenbaar te maken. Dit is onderdeel van de voorhangprocedure van artikel 76, eerste lid, van de Kernenergiewet.

Vervolgproces
Later in 2017 brengt de Raad van State een advies uit. Zij beoordeelt het besluit, maar kijkt ook naar de gevolgde procedure en de betrokkenheid van de omgeving. Ook de Europese Comissie bepaalt, bij de notificatie van het ontwerpbesluit in het kader van artikel 33 van het EURATOM-verdrag, of de artikelen uit Richtlijn 2013/59/EURATOM goed overgenomen zijn in de Nederlandse wetgeving. Na verwerking van het advies van de Raad van State wordt de eindversie van het besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Nota van toelichting
In de nota van toelichting staat op hoofdlijnen beschreven welke reacties uit het werkveld we tijdens de informele consultatie hebben ontvangen en hoe we hiermee zijn omgegaan. Niet alle vragen en opmerkingen zijn letterlijk terug te vinden in de nota van toelichting. 

Consultatie ministeriële regelingen en verordeningen
Parallel aan dit besluitvormingstraject wordt gewerkt aan de totstandkoming van de ministeriële regelingen, verordeningen en de (lange termijn) beleidsagenda op het gebied van stralingsbescherming. Ook hierbij maken we graag gebruik van uw expertise.

Een aantal onderwerpen uit het ontwerpbesluit kent een grote mate van complexiteit, waarbij samen met het werkveld wordt onderzocht hoe we binnen de gestelde veiligheidsnormen de regeldruk en nalevingskosten voor ondernemers kunnen beperken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

•           Specifieke vrijgave van natuurlijke en kunstmatige radionucliden;

•           Externe blootstelling aan straling afkomstig uit bouwmaterialen.

Publicatie IGZ "Het resultaat telt Ziekenhuizen 2015"

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceert vandaag Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2015. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de risico’s in de ziekenhuiszorg verschuiven. Daarom zal de inspectie de komende jaren meer aandacht besteden aan de risicovolle processen rond diagnostiek en coördinatie.

Lees verder

infographic HRT ziekenhuizen 2015

Het resultaat telt ziekenhuizen 2015 

Basisset Medisch Specialistische Zorg 2017

Eind 2016 is door de IGZ de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2017 uitgegeven. Voor de klinische fysica zijn twee relevante indicatoren: 17.5 Stralingsbelasting bij kinderen en 1.1.1. multidisciplinair MIC-gebruikers overleg (waarbij ook 'instrumentele zaken' vertegenwoordigd moet zijn). De NVKF en NVvR zijn betrokken geweest bij de opstelling van indicator 17.5. De hele basisset is hier in te zien.

Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (2014) van de WIP (werkgroep infectiepreventie)

Op 5 september 2016 hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over een brief van de IGZ betreffende de handhaving van de richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (2014)” van de WIP (werkgroep infectiepreventie) per 1 januari 2017. Deze brief is hier te lezen. De richtlijn zelf is hier te vinden.

Dit bericht heeft in het werkveld tot veel vragen en discussie geleid over de haalbaarheid van implementatie en onderbouwing van de richtlijn. De NVKF heeft gezamenlijk met een aantal andere betrokken wetenschappelijke verenigingen een brief gestuurd naar de WIP met daarin het verzoek om delen van de richtlijn op te schorten. Argumentatie daarvoor is te lezen in bijgaande brief. Ook de NVZ heeft de IGZ laten weten in verband met de onduidelijkheden rondom de richtlijn de handhaving te willen uitstellen.

Als er meer nieuws is over dit onderwerp zullen wij dit zo snel mogelijk delen. Het bestuur heeft het verzoek aan jullie om een bericht te sturen naar secretariaat@nvkf.nl indien je in jouw ziekenhuis actief betrokken bent bij de validatie van de luchtbehandelingssystemen op de OK, zodat we je kunnen benaderen indien ons in een later stadium om expertise gevraagd wordt.

Uitreikingsceremonie jonge klaren

Op 25 november 2016 vond de eerste uitreikingsceremonie voor jonge klaren Klinische Fysica plaats! De Jonge Klaren Anette Houweling en Martine Lagerweij stonden in het bijzijn van hun familie in het middelpunt.

 
Het hoogtepunt van de middag was de persoonlijke toespraak van de opleiders, respectievelijk Kees Koedooder en Lieke Poot. Als symbolisch cadeau kregen de jonge klaren van het KLIFOP-bestuur een gegraveerd NVKF-borrelglaasje en een fles "jonge klare" uitgereikt. In mei 2017 zal de volgende uitreikingsceremonie voor jonge klaren plaatsvinden. Wie komend halfjaar de opleiding afrondt kan een uitnodiging voor de uitreikingsceremonie verwachten!

NVKF-lid Enno van der Velde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 25 november is dr. ir. Enno van der Velde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester van Waddinxveen Bert Cremers verraste Van der Velde tijdens een voor hem georganiseerd afscheidssymposium in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Lees meer