Nieuws

Toegewezen opleidingsplaatsen 2018

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2018 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

 

International Day of Medical Physics

Op 7 november a.s. is het the International Day of Medical Physics. De datum van 7 november is hiervoor gekozen omdat op 7 november 1867 Marie Curie, bekend van haar pionierende onderzoek op het gebied van radioactiviteit, werd geboren. Thema dit jaar is "Medical Physics: Providing a Holistic Approach to Women Patients and Women Staff Safety in Radiation Medicine".

Zie ook: http://www.iomp.org/idmp/

Persbericht: NVKF brengt landelijke inventarisatie incidentmeldingen medische apparatuur in beeld

Voor het eerst zijn (bijna-)incidenten in het zorgproces op het gebied van medische technologie in kaart gebracht. Een initiatief van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). In een tijd waarin de medische technologie een enorme vlucht neemt in ziekenhuizen, was er een grote behoefte aan een analyse om zo de zorg nog verder te verbeteren.

Onderzoek
De commissie kwaliteit heeft van 23 deelnemende ziekenhuizen alle incidentmeldingen over 2015 opgevraagd. De incidentmeldingen zijn ingedeeld naar apparatuurgroep, ernst en oorzaak. Daaruit is een top 5 samengesteld van meest voorkomende meldingen op basis van apparatuurgroep:

1.     Instrumentarium
2.     Infusiepompen
3.     Beeldvormende technieken
4.     ICT (niet gebonden aan medische apparatuur)
5.     Patiëntbewakingsapparatuur

Van deze top 5 is een analyse gemaakt van de oorzaak en ernst. Ziekenhuizen willen hiermee zichtbaar aantonen dat ze willen leren van fouten die zijn gemaakt. Met de resultaten van het onderzoek kan een ziekenhuis actie ondernemen richting leveranciers van medische apparatuur, omdat een apparaat niet gebruiksvriendelijk is of bij teveel technische storingen de betrouwbaarheid omhoog moet. Andere oplossingen liggen bijvoorbeeld in kwaliteitsrichtlijnen en betere scholing voor gebruikers.

Pleidooi
Een individueel ziekenhuis had tot nu toe te weinig meldingen om een verandering aan te brengen. Met dit onderzoek kan nu op landelijk niveau wel tot actie worden overgegaan. De NVKF pleit daarom voor uniformiteit in meldingprocedures in ziekenhuizen. Zo kan een dergelijke inventarisatie makkelijker en bijvoorbeeld jaarlijks worden uitgevoerd.

Persbericht: Beschikbaarheid medische isotopen van levensbelang voor Nederlandse patiënten

Persbericht namens de Nederlandse Vereniging van Nucleaire Geneeskunde (NVNG), Nederlandse Vereniging van Radiologie en Oncologie (NVRO) en de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica (NVKF)

Beschikbaarheid medische isotopen van levensbelang voor Nederlandse patiënten

Een aantal direct betrokken wetenschappelijke verenigingen binnen de Federatie Medisch Specialisten en het bestuur van de FMS roepen de Nederlandse overheid op om er alles aan te doen zodat medische isotopen beschikbaar blijven. Dit is zowel van groot maatschappelijk belang als voor de Nederlandse gezondheidszorg in zijn volle breedte. Dit sluit aan bij de conclusie van het RIVM-rapport: Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland. 

De Tweede Kamer is geïnformeerd over het nucleair landschap en dus ook over de toekomst van de onderzoeksreactor in Petten. De reactor in Petten voorziet ongeveer een derde van de wereld van medische isotopen en is daarmee dus niet alleen van belang voor Nederland. Medisch specialisten signaleren dat er snel een besluit moet worden genomen en vrezen anders een wankele productie waardoor er doden kunnen gaan vallen. Zoals ook wordt onderschreven in het RIVM-rapport.

Belang voor de gezondheidszorg in Nederland

Zonder de middelen om een goede medische diagnose te stellen is het onmogelijk om verder te werken aan de kwaliteit en de efficiency in de zorg. Medische isotopen zijn cruciaal geworden voor het dagelijks kunnen stellen van goede diagnoses in vrijwel elk medisch specialisme en daarmee een onmisbare schakel in de ketenbenadering rond kwaliteit in de zorg. Dit raakt dus niet alleen de directe afnemers van medische isotopen, maar iedereen: patiënten, zorgverzekeraars en de gehele medische professie.

Belang voor jaarlijks meer dan 200.000 patiënten in Nederland

Jaarlijks vinden in Nederland zo’n 218.000 verrichtingen plaats met medische isotopen, overigens niet alleen voor medische diagnostiek. Er zijn ook therapieën waarbij gebruik gemaakt wordt van medische isotopen, veelal op basis van isotopen die alleen middels een reactor kunnen worden geproduceerd. Het betreft hier bijvoorbeeld:

Iridium, wordt gebruikt voor vrouwen met gynaecologische tumoren en mannen met prostaatkanker en bij kinderen. In Nederland werd dit bij ongeveer 1200 patiënten toegepast in 2015, vanwege de hoogste overlevingskans en de meest beperkte bijwerkingen. Uitval van de Nederlandse productie van Iridium zou als direct gevolg tientallen Nederlandse dode vrouwen per jaar extra hebben door recidief baarmoederhals- en vaginakanker. Wereldwijd betekent dit 4000 dode vrouwen per jaar extra.

Jodium, wordt gebruikt voor therapie bij schildklierkanker en mannen met prostaatkanker. In Nederland ongeveer 1020 keer per jaar voor de schildklier en 900 voor prostaatkanker. Jodium 131 wordt ook gebruikt voor therapie bij te snel werkende schildklier. In Nederland ongeveer 500 keer per jaar.

Lutetium, wordt gebruikt voor therapie bij neuro-endocriene tumoren en prostaatkanker. De introductie van een nieuwe behandeling van deze laatste grote patiëntengroep komt hiermee zwaar onder druk te staan.

Voor vrijwel al deze behandelingen geldt dat alternatieven - voor zover er al alternatieven zijn – vaak minder effectief zijn.

Uit de toelichting van de hoogambtelijke werkgroep werd duidelijk dat het noodsignaal vanuit de medische beroepsverenigingen is gehoord en dat op zich is al een positieve ontwikkeling. Voordat definitief goedkeuring wordt verleend aan de bouw van de nieuwe reactor, Pallas, moet feitelijk nog een onderwerp nader worden verkend en dat is de relatie tussen Pallas en alternatieve technologieën, zoals het Lighthouse-project. Hierbij valt direct al op te merken dat het vooralsnog om maar één isotoop gaat, namelijk de productie van Technetium-99m. De verwachting is dat dit echter nog vele jaren zal duren voordat het beschikbaar zal komen. Er wordt nog helemaal niet gesproken over alternatieve productieprocessen voor isotopen als Lutetium, Iridium of Jodium. Het is dus duidelijk dat er vaart gemaakt moet worden met deze analyse om verdere vertragingen te voorkomen.

 

NVRO presenteert kennisagenda

Op 16 juni heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda gepresenteerd. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie waarvoor onderzoek zeer wenselijk is. KWF-directeur Michel Rudolphie nam een eerste exemplaar van de kennisagenda in ontvangst.

Aansluiten bij laatste ontwikkelingen
Radiotherapie wordt voornamelijk toegepast binnen de oncologie. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe behandelmethoden zoals protonentherapie en de MR-versneller. Om de radiotherapeutische zorg efficiënt te verbeteren, is een gecoördineerd onderzoeksprogramma nodig.

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen in de kennisagenda zijn gericht op verbetering van de radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten: meer patiënten genezen, met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. De NVRO wil onder andere onderzoek uitvoeren naar de rol van moderne beeldvormende technieken bij de voorbereiding en uitvoering van de bestraling. Daarnaast komen kennishiaten aan bod over de combinatie van radiotherapie met chemotherapie en de snel ontwikkelende doelgerichte therapieën. Maar ook kennishiaten over de behandeling van patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen met hoge dosis radiotherapie. Wat is bijvoorbeeld bij diverse soorten tumoren het effect van orgaansparende therapie op overleving en kwaliteit van leven? En hoe kan radiotherapie zo goed mogelijk worden aangepast aan de individuele oudere/kwetsbare patiënt met betrekking tot doelvolume, dosis, fractionering en wel of niet behandelen?

Samenwerking
De kennisagenda is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast zijn de koepelverenigingen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) nauw betrokken geweest, en zijn partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) benaderd voor het aanleveren en prioriteren van de kennishiaten.

Zorgevaluatie
Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen evalueren. De kennisagenda van de radiotherapeuten geeft hier invulling aan.

Download de kennisagenda: http://nvro.nl/publicaties/rapporten

Joh Atenbeurs

De NVS kent sinds 2009 speciaal young professionals de zgn. Joh Atenbeurs. De beurs wordt iedere twee jaar beschikbaar gesteld en is bedoeld om beginnende stralingsdeskundigen financieel te ondersteunen bij deelname aan een IRPA-congres. Dè gelegenheid om je wetenschappelijk of toegepast werk te presenteren aan vakgenoten buiten onze landsgrenzen. De uiterste inleverdatum voor dit verzoek is 31 augustus 2017. Het verzoek kan gestuurd worden naar het NVS-secretariaat. Voor meer informatie zie bijlage.

BijlageGrootte
PDF icon Joh Atenbeurs.pdf21.75 KB

Nieuwe werkwijze voor indienen meldingen, vragen en klachten bij de ANVS

Vanaf 6 juni 2017 verandert de werkwijze voor het indienen van meldingen, vragen en klachten bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Door de nieuwe procedure kan de ANVS sneller reageren.

Lees hier het bericht op de website van de ANVS

Opiniestuk Lieke Poot in Volkskrant

Vandaag staat er in de Volkskrant een opiniestuk van Lieke Poot. Een stuk waar een mening in wordt verkondigd (en) wat aanzet tot nadenken. Precies wat je van een klinisch fysicus mag verwachten. Van harte aanbevolen om te lezen en te delen met collega’s (http://www.volkskrant.nl/opinie/meldplicht-voor-dure-nieuwe-technieken-in-de-zorg-lost-niks-op~a4497783/).

Nieuwe bestralingstechniek: MRI-linac

In het UMC Utrecht is afgelopen vrijdag de eerste patiënt (first-in-man), uit een serie van vijf, behandeld in de zogenoemde MRI-Linac, de nieuwste radiotherapiemachine. Het volledige persbericht is te vinden op: http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Nieuws/2017/Nieuwe-bestralingstechniek-voor-tumoren en https://www.elekta.com/meta/press-all.html?id=1316424.

KLIFOP lustrumcongres 2017

Op 6 en 7 oktober 2017 wordt het 25-jarig jubileum van de KLIFOP gevierd met een lustrumcongres! Bij deze speciale editie zijn alle NVKF-leden van harte welkom bij het symposium op vrijdag 6 oktober.

Meer informatie over het lustrumcongres van de KLIFOP is hier te vinden.