Nieuws

Nieuwe stralingswetgeving per 06-02-2018

Per 6-2-2018 wordt de volgende nieuwe stralingswetgeving van kracht:
1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-404.html

2. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html

3. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-4952.html

4. Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2758.html

5. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2035.html

Dit document visualiseert de aanpassingen en samenhang van de genoemde documenten:
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/16/visual-regelgeving-besluit-basisveiligheidsnormen-stralingsbescherming


Voor stralingsdeskundigen (die namens de ondernemer een rol hebben bij het veilig werken met bronnen van ioniserende straling) worden per 6-2-2018 de taakomschrijvingen en de opleidingseisen aangepast en verder ingevuld. Deze verandering in de regelgeving visualiseert dit document.
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/19/visual-deskundigen-stralingsbescherming


Meer informatie?

De ANVS en de betrokken departementen informeren het werkveld en faciliteren ondernemers, vergunninghouders, deskundigen en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een toolkit. De toolkit bestaat uit: o.a. factsheets, QenA’s, basis presentatie, basistekst over Bbs, online banners met verwijzing naar dossier, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming  

Inschrijving NVKF Lustrumcongres geopend

Dit jaar bestaat onze prachtige vereniging 45 jaar! Dit heuglijke feit willen we graag met jullie vieren op het NVKF lustrumcongres op 4 en 5 oktober 2018, dat dit keer in de Philharmonie te Haarlem zal plaatsvinden. Onze voorzitter van de NVKF, Lieke Poot, heeft de inschrijving geopend door zichzelf direct in te schrijven! Schrijf je nu ook in via deze link! Op de website Lustrum NVKF 2018 kan je meer informatie vinden over het congres en de inschrijving.

Nieuwjaarsblog van de voorzitter

Lieke Poot, voorzitter van de NVKF heeft een nieuwjaarsblog geschreven. Deze blog is te lezen op het besloten gedeelte van de website.

Standpunt trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus

Het Zorginstituut concludeert dat trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus (oorsuizen) voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Lees verder

Klinisch Fysicus gevraagd voor project verdiepende RI&E MRI

De NVKF heeft van SoFoKleS (Sociaal Fonds Kennissector) en StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)  gezamenlijk subsidie gekregen voor het project “Branche-brede risicobeoordeling en maatregelen voor werken met MRI in het kader van nieuwe wetgeving elektromagnetische velden (verdiepende RI&E MRI)”.

Met deze risicobeoordeling en evaluatie kunnen de ziekenhuizen invulling geven aan de recente wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit. Een projectgroep vanuit de NVKF zal hier mee aan de slag gaan en in de loop van 2018 een commentaar ronde maken binnen de vereniging. De projectleiding ligt bij Mark Hofman, VUmc.

De projectgroep is nog op zoek naar een klinische fysicus met gedegen kennis van MRI in een niet academische setting; geïnteresseerden kunnen zich richten tot de projectleider.

Herziening richtlijn perioperatief traject

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt binnenkort gestart met de herziening en samenvoeging van de richtlijnen Pre-, Per- en Postoperatief traject. Herziening van de drie richtlijnen is nodig, omdat het inmiddels zeven jaar geleden is dat de eerste richtlijn, Het preoperatief traject, gereedkwam. De NVKF heeft destijds deelgenomen aan deze richtlijntrajecten.

Er zijn ondertussen nieuwe inzichten en evidence op het gebied van onder andere technische hulpmiddelen, samen beslissen en taakherschikking. Tevens worden de richtlijnen samengevoegd tot één richtlijn en wordt de overgang naar een modulaire structuur gemaakt. Het doel is een handzame richtlijn op te stellen voor veilige zorg rondom een procedure onder narcose of sedatie. Informatieoverdracht en afstemming van verantwoordelijkheden zijn daarin belangrijke elementen en kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt zullen centraal staan.

De eerste stap in dit traject is een enquête om knelpunten te identificeren en te prioriteren voor de nieuw te ontwikkelen richtlijn. Alle betrokken partijen en organisaties wordt gevraagd de enquête in te vullen, als input voor het op te stellen raamwerk. In het eerste deel wordt gevraagd een prioritering te geven aan een aantal reeds geformuleerde knelpunten. In het tweede deel wordt per richtlijnonderdeel gevraagd naar inbreng van nieuwe knelpunten en gewenste aanpassingen van de huidige richtlijnen. Op de website van de NVKF vindt u de huidige richtlijn en een commentaarformulier. Indien u opmerkingen of aanvullingen hebt op de richtlijn, zou u deze dan in het formulier willen noteren en dat uiterlijk 11 januari willen versturen naar b.damink@bravis.nl ?

Richtlijn het perioperatieve traject
Commentaarformulier

 

Klinisch Fysicus Aart Nederveen benoemd tot hoogleraar Toegepaste MR Fysica

NVKF-lid dhr. dr. ir. A.J. Nederveen (1974) is benoemd tot hoogleraar Toegepaste MR Fysica aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).
 
Aart Nederveen richt zich in zijn onderzoek op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor medische beeldvorming met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI). Hij geeft leiding aan een onderzoeksgroep die deze meettechnieken ontwerpt en valideert, met name op het gebied van cardiovasculaire, musculaire en oncologische beeldvorming. 

Als hoogleraar aan de UvA gaat Nederveen zich inzetten om met MRI de scantijd ingrijpend te verkorten in vergelijking met de huidige standaard, zowel op 3T als op 7T MRI-scanners. Daarnaast zal hij deze nieuwe MRI‐methodes grondig valideren in proefopstellingen en door middel van histopathologische analyses. In samenwerking met een (inter)nationaal netwerk van onderzoekers wil hij het klinische belang van deze methodes aantonen voor cardiovasculaire, oncologische en musculaire ziektes. Op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het AMC zet hij zich in om nieuwe MRI‐methodes te implementeren in de klinische radiologische praktijk.
 
Nederveen studeerde Technische natuurkunde aan de TU Delft. Hij deed promotieonderzoek in het UMC in Utrecht en was postdoc in het Bijvoet Centrum van deze universiteit. Hij studeerde filosofie aan de universiteiten van Leiden en Utrecht. Sinds 2005 is Nederveen als klinisch fysicus verbonden aan de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum. In 2012 werd hij benoemd tot AMC Principal Investigator. 
 
Aart Nederveen heeft meer dan 200 publicaties in internationale peer-reviewed vakbladen op zijn naam staan, waaronder Magnetic Resonance in Medicine, Investigative Radiology, Radiology en Medical Physics. Hij is (mede)projectleider binnen verschillende onderzoeksprojecten, gefinancierd door o.a. NWO TTW, NIH en KWF. Naast de artikelen die hij in vaktijdschriften publiceert, schrijft Nederveen in Wapenveld, tijdschrift over geloof en cultuur, waaraan hij als hoofdredacteur verbonden is. 

De oratie vindt plaats op 6 juni 2018 om 16.00 uur in de Oude Lutherse kerk in Amsterdam.

Stuk over de Klinisch Fysicus in magazine van De Jonge Specialist

In het laatste kwartaalnummer (uitgave nr. 4 2017, december) van de Jonge Specialist is een stuk opgenomen over het werk van een klinisch fysicus.

Kijk hier om betreffend stuk te lezen (pag. 14 en 15).

ECMP 2018

Om de twee jaar organiseert de EFOMP een Europees congres. Het volgende congres is van 23-25 Augustus 2018 in Kopenhagen, Denemarken.

Vanuit de NVKF is Maurice Janssen betrokken (programmacommissie). Diverse andere collega’s zullen daar ook voordrachten houden.

Inmiddels zijn de sessies met andere gremia (o.a. ESTRO, IAEA) ook bekend.

De registratiekosten zijn relatief laag voor leden (€200,-) bij aanmelding voor 21 Mei 2017. Vanuit de commissie Europa van harte aanbevolen!

Kijk hier voor meer informatie.

Toolkit QA metingen Nucleaire Geneeskunde

De IAEA heeft een toolkit gepubliceerd voor QA metingen voor Nucleaire Geneeskunde.   Voor meer informatie verwijzen we door naar de IAEA website Human Health Campus