Nieuws

NVRO presenteert kennisagenda

Op 16 juni heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda gepresenteerd. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie waarvoor onderzoek zeer wenselijk is. KWF-directeur Michel Rudolphie nam een eerste exemplaar van de kennisagenda in ontvangst.

Aansluiten bij laatste ontwikkelingen
Radiotherapie wordt voornamelijk toegepast binnen de oncologie. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe behandelmethoden zoals protonentherapie en de MR-versneller. Om de radiotherapeutische zorg efficiënt te verbeteren, is een gecoördineerd onderzoeksprogramma nodig.

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen in de kennisagenda zijn gericht op verbetering van de radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten: meer patiënten genezen, met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. De NVRO wil onder andere onderzoek uitvoeren naar de rol van moderne beeldvormende technieken bij de voorbereiding en uitvoering van de bestraling. Daarnaast komen kennishiaten aan bod over de combinatie van radiotherapie met chemotherapie en de snel ontwikkelende doelgerichte therapieën. Maar ook kennishiaten over de behandeling van patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen met hoge dosis radiotherapie. Wat is bijvoorbeeld bij diverse soorten tumoren het effect van orgaansparende therapie op overleving en kwaliteit van leven? En hoe kan radiotherapie zo goed mogelijk worden aangepast aan de individuele oudere/kwetsbare patiënt met betrekking tot doelvolume, dosis, fractionering en wel of niet behandelen?

Samenwerking
De kennisagenda is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast zijn de koepelverenigingen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) nauw betrokken geweest, en zijn partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) benaderd voor het aanleveren en prioriteren van de kennishiaten.

Zorgevaluatie
Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen evalueren. De kennisagenda van de radiotherapeuten geeft hier invulling aan.

Download de kennisagenda: http://nvro.nl/publicaties/rapporten

Joh Atenbeurs

De NVS kent sinds 2009 speciaal young professionals de zgn. Joh Atenbeurs. De beurs wordt iedere twee jaar beschikbaar gesteld en is bedoeld om beginnende stralingsdeskundigen financieel te ondersteunen bij deelname aan een IRPA-congres. Dè gelegenheid om je wetenschappelijk of toegepast werk te presenteren aan vakgenoten buiten onze landsgrenzen. De uiterste inleverdatum voor dit verzoek is 31 augustus 2017. Het verzoek kan gestuurd worden naar het NVS-secretariaat. Voor meer informatie zie bijlage.

BijlageGrootte
PDF icon Joh Atenbeurs.pdf21.75 KB

Nieuwe werkwijze voor indienen meldingen, vragen en klachten bij de ANVS

Vanaf 6 juni 2017 verandert de werkwijze voor het indienen van meldingen, vragen en klachten bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Door de nieuwe procedure kan de ANVS sneller reageren.

Lees hier het bericht op de website van de ANVS

Opiniestuk Lieke Poot in Volkskrant

Vandaag staat er in de Volkskrant een opiniestuk van Lieke Poot. Een stuk waar een mening in wordt verkondigd (en) wat aanzet tot nadenken. Precies wat je van een klinisch fysicus mag verwachten. Van harte aanbevolen om te lezen en te delen met collega’s (http://www.volkskrant.nl/opinie/meldplicht-voor-dure-nieuwe-technieken-in-de-zorg-lost-niks-op~a4497783/).

Nieuwe bestralingstechniek: MRI-linac

In het UMC Utrecht is afgelopen vrijdag de eerste patiënt (first-in-man), uit een serie van vijf, behandeld in de zogenoemde MRI-Linac, de nieuwste radiotherapiemachine. Het volledige persbericht is te vinden op: http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Nieuws/2017/Nieuwe-bestralingstechniek-voor-tumoren en https://www.elekta.com/meta/press-all.html?id=1316424.

KLIFOP lustrumcongres 2017

Op 6 en 7 oktober 2017 wordt het 25-jarig jubileum van de KLIFOP gevierd met een lustrumcongres! Bij deze speciale editie zijn alle NVKF-leden van harte welkom bij het symposium op vrijdag 6 oktober.

Meer informatie over het lustrumcongres van de KLIFOP is hier te vinden.

NVKF-lustrum 2018

In 2018 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 45 jaar! Daarmee wordt het negende lustrum bereikt, en dit wordt natuurlijk groots gevierd met een 2-daags evenement op een toonaangevende locatie.

De lustrumcommissie is momenteel hard aan het werk om een inspirerend en interactief congres te organiseren, met een muzikaal thema. Immers, de NVKF, daar zit muziek in!

Kijk hier voor de website van het lustrumcongres.

Nieuw tussenakkoord medisch-specialistische zorg 2018

Eind 2017 loopt het huidige zogenaamde ‘hoofdlijnenakkoord’ voor de medisch specialistische zorg af. Na meerdere malen overleg bij VWS, is er op 21 april j.l. een onderhandelaarsakkoord bereikt over afspraken voor 2018. De verwachting is dat een nieuw kabinet vervolgens voor 2019 en verder een langjarig akkoord zal willen afsluiten. Het is nu aan de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen om te besluiten over het bereikte akkoord voor 2018. Het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten heeft het akkoord met een positief advies aan hen voorgelegd. In het akkoord is vastgelegd dat de totale zorguitgaven in de medisch-specialistische zorg in 2018 met 1,6% mogen groeien. Na aftrek van een openstaande taakstelling uit het verleden komt dit neer op 1,4% extra ruimte voor zorginkoop.

Eerder al hadden de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen, bijeen in de ‘algemene vergadering’ van de Federatie Medisch Specialisten, het bestuur van de Federatie gemachtigd om aan een akkoord voor 2018 te werken. Met de afspraken uit voorgaande jaren konden immers stevige pakketmaatregelen worden voorkomen, werd ingezet op verdere kwaliteitsverbeteringen in de zorg met oog voor doelmatigheid, en werd een zekere stabiliteit in het zorgstelsel gewaarborgd.

Naast de Federatie Medisch Specialisten, zaten in de huidige onderhandelingsronde ook de ziekenhuizen, de zelfstandige klinieken, de zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en de verpleegkundigen en verzorgenden aan tafel.

Met het ‘tussenakkoord’ voor 2018 worden ook de inhoudelijke afspraken uit het vorige hoofdlijnenakkoord, waaronder het uitvoeren van de ‘kwaliteitsagenda’, het behoud van de keuzevrijheid tussen werken in vrij beroep of loondienstverband, het vrijwaren van de medisch specialisten voor de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het continueren van de kwaliteitsgelden, voortgezet. Er zal expliciet meer aandacht komen voor e-health en digitale informatie-uitwisseling.

Ook zijn er afspraken gemaakt om, in opmaat naar een nieuw meerjarenakkoord, actieplannen op te stellen op het terrein van verminderen van registratiedruk, bevorderen van juiste zorg op de juiste plek en toegankelijkheid van (acute) zorg en eerstelijnsopvang (voor kwetsbare groepen). Tevens zijn afspraken gemaakt over een verschuiving van maximaal €75 miljoen euro van de tweede lijn (ziekenhuiszorg) naar de eerste lijn (huisartsenzorg). Voorwaarde is dat deze zorg in de eerste lijn ook daadwerkelijk is gecontracteerd op basis van lokale afspraken tussen tweede en eerste lijn, en dat die zorg ook daadwerkelijk in de eerste lijn wordt gerealiseerd.

Link naar bericht VWS:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/04/21/onderhandelaarsakkoord-medisch-specialistische-zorg-2018

Link naar eerdere berichtgeving hoofdlijnenakkoord:

http://www.demedischspecialist.nl/nieuws/verantwoordelijkheid-nemen-voor-kwaliteit-van-zorg-betaalt-zich-uit

IOMP e-Journal MPI

Er is een nieuwe uitgave van het IOMP Journal verschenen met o.a. de volgende onderwerpen: CT dosimetrie , MR artefacten en RapidArc gebruik.

De uitgave is hier in te zien.

Koninklijke onderscheiding Prof. dr.ir. D. Stegeman

NVKF-lid Dick Stegeman, emeritus hoogleraar in het Radboud umc, is in april jl. onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de onderscheiding de onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen vanwege zijn rijke en succesvolle carrière als klinisch fysicus in de Neurologie. Dick Stegeman is sinds 1984 werkzaam als algemeen klinisch fysicus binnen de afdeling Neurologie van het Radboudumc. Ook was hij Principal Investigator en stond hij aan het hoofd van de Clinical Neurophysiology onderzoeksgroep van het Donders Center for Medical Neuroscience. Afgelopen september is hij met pensioen gegaan. Daarnaast was hij sinds 2003 hoogleraar Toegepaste Elektrofysiologie aan het VUmc en vanaf 2014 met emeritaat aldaar. Met meer dan 180 publicaties op zijn naam is Dick Stegeman een sterk wetenschapper te noemen. Hij begeleidde meer dan 30 promovendi (ook nu rondt hij nog een aantal promoties af) en verwierf meerdere grote beurzen en subsidies.