Nieuws

Inspectie SZW inspecteert in 2018 afdelingen nucleaire geneeskunde

De inspectie SZW inspecteert ieder jaar op basis van beroepsmatige stralingsrisico’s diverse ondernemingen waar gewerkt wordt met ioniserende straling. Doel van deze inspecties is om na te gaan of ondernemingen voldoen aan wet- en regelgeving om zo de blootstelling van werknemers aan straling zo veel mogelijk te beperken. Dit jaar zullen, onder andere, diverse ziekenhuizen met een afdeling nucleaire geneeskunde worden geïnspecteerd.

Bij 44 procent van de geïnspecteerde ziekenhuizen werden overtredingen aangetroffen tijdens de inspecties op de afdelingen nucleaire geneeskunde in 2014. Er is toen geconstateerd dat er met name nog te weinig aandacht was voor concrete maatregelen om besmetting met een radioactieve stof te voorkomen.

De Inspectie SZW zal daarom in 2018 een project uitvoeren met als doel het verhogen van de stralingsveiligheid bij afdelingen van nucleaire geneeskunde. Er zal een brede systeeminspectie worden uitgevoerd waarbij het KEW-dossier zal worden doorgelicht, maar de aandacht zal vooral uitgaan naar de aanwezigheid van een goede Risico-inventarisatie en evaluatie, de aanwezigheid van waarschuwingssignalering, correcte laboratoriuminrichting, gebruik van bergplaatsen en het uitvoeren van de diverse controles. Daarnaast zal ook bekeken worden in hoeverre al voldaan wordt aan de verplichtingen uit de nieuwe KEW-regelgeving.

Mobility grants te verdienen door jonge klinisch fysici

In het kader van het ENEN+ programma worden zogenaamde ‘mobility grants’  toegekend aan jonge (aspirant) klinisch fysici die hun kennis, vaardigheden en carrière kansen willen vergroten binnen het domein van de kernfysica. Hiertoe behoren o.a. de deelgebieden nucleaire technologie en veiligheid, verwerking en opslag van kernafval, maar ook stralingsbescherming en medische toepassingen van kernenergie. ENEN staat voor European Nuclear Education Network. Meer informatie over het ENEN+ project is te vinden op de website http://plus.enen.eu.

Belangstellenden kunnen zich vanaf 1 maart 2018 aanmelden via de website http://plus.enen.eu/call-for-mobility-grants/. Het ENEN+ project wordt ondersteund door EFOMP.

Afscheid Prof. dr. A.A. Lammertsma

Op 2 februari 2018 heeft prof.dr. Adriaan Lammertsma zijn afscheidsrede gehouden aan de VU te Amsterdam. Adriaan Lammertsma was jaren actief als klinisch fysicus nucleaire geneeskunde op het VU Medisch Centrum te Amsterdam en, in deze functie, ook actief binnen de NVKF en NCS.

Klik hier voor zijn interview met Renato Valdés Olmos

Week van het oorsuizen

Op initiatief van de patiëntenvereniging Hoormij is het nu de Week van het Oorsuizen (= Tinnitus).
Meer dan één miljoen Nederlanders heeft wel eens last van ’n piep in het oor, zo’n 100.000 Nederlanders ondervinden zodanige hinder dat hun werk er onder lijdt.
En vaak is het ’n gevolg van blootstelling aan teveel lawaai, maar zo’n suis of brom in je oor kan vele andere oorzaken hebben.
De counseling vindt vaak plaats op ’n Audiologisch Centrum met ’n compleet team van deskundigen met in hun midden de klinisch-fysicus – audioloog.
Wat er dan gebeurt en wat er nog meer over tinnitus te vertellen valt kun je lezen in verschillende persberichten die zojuist verschenen zijn, met daarin ook aandacht voor nieuwe behandelmethoden.

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/819956/6-feb-Tinnitus-een-complex-maar-behandelbaar-probleem.pdf

https://nos.nl/op3/artikel/2215514-lees-jij-dit-artikel-uit-met-tinnitus-in-je-oor.html

https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/gerard-joling-mirre-beek-en-jan-de-laat-over-leven-met-een-piep-in-je-oor

UMCG behandelt eerste patiënten met protonentherapie

Na jaren van voorbereiding is het eindelijk zo ver: op 22 januari 2018 is de behandeling van de eerste patiënten met protonentherapie gestart in het UMCG. De nieuwe bestralingsbehandelingen voor patiënten met kanker zijn uitstekend verlopen. Het UMCG protonentherapiecentrum is het eerste centrum dat deze therapie in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat patiënten niet meer naar het buitenland hoeven om – wekenlang ver van huis en hun naasten – met protonen bestraald te worden, maar nu dichtbij huis de behandeling kunnen ondergaan.

Lees verder

Nieuwe stralingswetgeving per 06-02-2018

Per 6-2-2018 wordt de volgende nieuwe stralingswetgeving van kracht:
1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-404.html

2. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html

3. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-4952.html

4. Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2758.html

5. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2035.html

Dit document visualiseert de aanpassingen en samenhang van de genoemde documenten:
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/16/visual-regelgeving-besluit-basisveiligheidsnormen-stralingsbescherming


Voor stralingsdeskundigen (die namens de ondernemer een rol hebben bij het veilig werken met bronnen van ioniserende straling) worden per 6-2-2018 de taakomschrijvingen en de opleidingseisen aangepast en verder ingevuld. Deze verandering in de regelgeving visualiseert dit document.
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/19/visual-deskundigen-stralingsbescherming


Meer informatie?

De ANVS en de betrokken departementen informeren het werkveld en faciliteren ondernemers, vergunninghouders, deskundigen en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een toolkit. De toolkit bestaat uit: o.a. factsheets, QenA’s, basis presentatie, basistekst over Bbs, online banners met verwijzing naar dossier, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming  

Inschrijving NVKF Lustrumcongres geopend

Dit jaar bestaat onze prachtige vereniging 45 jaar! Dit heuglijke feit willen we graag met jullie vieren op het NVKF lustrumcongres op 4 en 5 oktober 2018, dat dit keer in de Philharmonie te Haarlem zal plaatsvinden. Onze voorzitter van de NVKF, Lieke Poot, heeft de inschrijving geopend door zichzelf direct in te schrijven! Schrijf je nu ook in via deze link! Op de website Lustrum NVKF 2018 kan je meer informatie vinden over het congres en de inschrijving.

Nieuwjaarsblog van de voorzitter

Lieke Poot, voorzitter van de NVKF heeft een nieuwjaarsblog geschreven. Deze blog is te lezen op het besloten gedeelte van de website.

Standpunt trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus

Het Zorginstituut concludeert dat trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus (oorsuizen) voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Lees verder

Klinisch Fysicus gevraagd voor project verdiepende RI&E MRI

De NVKF heeft van SoFoKleS (Sociaal Fonds Kennissector) en StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)  gezamenlijk subsidie gekregen voor het project “Branche-brede risicobeoordeling en maatregelen voor werken met MRI in het kader van nieuwe wetgeving elektromagnetische velden (verdiepende RI&E MRI)”.

Met deze risicobeoordeling en evaluatie kunnen de ziekenhuizen invulling geven aan de recente wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit. Een projectgroep vanuit de NVKF zal hier mee aan de slag gaan en in de loop van 2018 een commentaar ronde maken binnen de vereniging. De projectleiding ligt bij Mark Hofman, VUmc.

De projectgroep is nog op zoek naar een klinische fysicus met gedegen kennis van MRI in een niet academische setting; geïnteresseerden kunnen zich richten tot de projectleider.