Nieuws

Mischa Hoogeman benoemd tot hoogleraar

Recentelijk is NVKF-lid Mischa Hoogeman bij het Erasmus Medisch Centrum benoemd tot hoogleraar hoge precisie adaptieve radiotherapie. Deze benoeming is een erkenning van Mischa’s track record op dit terrein en een uitdrukking van vertrouwen in het verdere verloop van zijn carriere. Met deze leerstoel zal hij nog meer in staat zijn een verschil te maken in dit zich snel ontwikkelende veld.

SFERD handboek 4.1

Het SFERD (stuurgroep flexibele endoscopen reiniging en desinfectie) handboek 4.1 is in het Engels verschenen. Dit handboek is op het SFERD symposium van 20 september 2017 gepresenteerd. Het handboek is te vinden op https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/downloads/SFERDHandbook4_1.pdf

EFOMP-ESTRO-IAEA publication "Quality control in cone beam computed tomography"

EFOMP has just uploaded on its brand new website www.efomp.org  an important document entitled ‘Quality control in cone beam computed tomography’. This book is the second of the series on quality control protocols. EFOMP published the first document on ‘Quality Controls in digital mammography’ in 2015. These books are freely available and can be used as both, in-depth working guides to everyday practice and an up-to-date reference sources for medical physicists engaged in quality control of medical imaging systems. An executive summary of the CBCT protocol has been published in EFOMP official journal, Physica Medica (EJMP) (open access) and a corresponding link has been added in the efomp web page for the CBCT protocol.

 

 

Gereduceerd tarief ECR 2018 voor klinisch fysici

Mocht je van plan zijn om naar de ECR in Wenen te gaan volgend jaar, dan is het goed te weten dat voor klinisch fysici een gereduceerd tarief geldt van € 260,- in plaats van minimaal € 600,-. Je komt er voor in aanmerking wanneer je je inschrijft voor 25 oktober a.s. via een speciaal formulier vergezeld van een bewijs dat je klinisch fysicus bent. Deze afspraak is gemaakt door de EFOMP met de ESR tijdens de ESR-EFOMP leadership meeting.

NVKF-lid Eline Kooi benoemd tot profileringshoogleraar

Op 1 september 2017 is Eline Kooi, klinisch fysicus RNG, benoemd tot profileringshoogleraar bij de afdeling Beeldvorming het Maastricht Universitair Medisch Centrum. De titel van haar leerstoel is Klinische Fysica, in het bijzonder de Vasculaire Beeldvorming.

Jan-Jakob Sonke benoemd tot bijzonder hoogleraar Adaptieve Radiotherapie

Per 1 augustus is dr.ir. Jan-Jakob Sonke benoemd tot bijzonder hoogleraar Adaptieve Radiotherapie aan de Universiteit van Amsterdam - Academisch Medisch Centrum (UvA-AMC). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek.

De afdelingen Radiotherapie van AMC en Antoni van Leeuwenhoek hebben nauw samengewerkt om deze benoeming te realiseren. Coen Rasch (AMC) en Marcel Verheij (Antoni van Leeuwenhoek) zijn zeer verheugd over deze benoeming, die de samenwerking tussen beide afdelingen een nieuwe impuls geeft.

Het onderzoek van Jan-Jakob Sonke richt zich op beeld-gestuurde en adaptieve radiotherapie. Dit  omvat het nauwkeurig in beeld brengen van de veranderende anatomie tijdens de bestraling, deze veranderingen te kwantificeren door middel van automatische beeld analyse technieken en het behandelplan zodanig aan te passen dat deze veranderingen steeds optimaal verdisconteerd worden. Daarnaast ontwikkelt hij vergelijkbare strategieën aan de hand van functionele beeldvorming om de behandeling aan te passen aan de biologische response van de tumor. Aangezien adaptieve radiotherapie ook een speerpunt is van het AMC zal door deze aanstelling de samenwerking tussen de afdelingen radiotherapie van het AMC en Antoni van Leeuwenhoek worden versterkt.

Jan-Jakob is vereerd met de benoeming: "Het is belangrijk dat er nu een leerstoel op mijn vakgebied is. Dit geeft een extra stimulans aan het onderzoek naar bijvoorbeeld dagelijkse plan aanpassingen met behulp van MRI beelden. En het versterkt de samenwerking met het AMC. Ook dat is een meerwaarde van mijn benoeming."

Jan-Jakob Sonke (1971) volgde de opleiding Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in 2000 op het onderwerp variabele akoestiek door middel van golffront synthese. Vervolgens werd hij postdoc bij het Antoni van Leeuwenhoek in de groep van Marcel van Herk. Sinds 2014 is hij groepsleider adaptieve radiotherapie in het NKI.

 

Toegewezen opleidingsplaatsen 2018

In de bijlage van dit bericht is te zien aan welke instituten het Ministerie van VWS in 2018 een opleidingsplaats Klinische Fysica heeft toegewezen.

 

International Day of Medical Physics

Op 7 november a.s. is het the International Day of Medical Physics. De datum van 7 november is hiervoor gekozen omdat op 7 november 1867 Marie Curie, bekend van haar pionierende onderzoek op het gebied van radioactiviteit, werd geboren. Thema dit jaar is "Medical Physics: Providing a Holistic Approach to Women Patients and Women Staff Safety in Radiation Medicine".

Zie ook: http://www.iomp.org/idmp/

Persbericht: NVKF brengt landelijke inventarisatie incidentmeldingen medische apparatuur in beeld

Voor het eerst zijn (bijna-)incidenten in het zorgproces op het gebied van medische technologie in kaart gebracht. Een initiatief van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). In een tijd waarin de medische technologie een enorme vlucht neemt in ziekenhuizen, was er een grote behoefte aan een analyse om zo de zorg nog verder te verbeteren.

Onderzoek
De commissie kwaliteit heeft van 23 deelnemende ziekenhuizen alle incidentmeldingen over 2015 opgevraagd. De incidentmeldingen zijn ingedeeld naar apparatuurgroep, ernst en oorzaak. Daaruit is een top 5 samengesteld van meest voorkomende meldingen op basis van apparatuurgroep:

1.     Instrumentarium
2.     Infusiepompen
3.     Beeldvormende technieken
4.     ICT (niet gebonden aan medische apparatuur)
5.     Patiëntbewakingsapparatuur

Van deze top 5 is een analyse gemaakt van de oorzaak en ernst. Ziekenhuizen willen hiermee zichtbaar aantonen dat ze willen leren van fouten die zijn gemaakt. Met de resultaten van het onderzoek kan een ziekenhuis actie ondernemen richting leveranciers van medische apparatuur, omdat een apparaat niet gebruiksvriendelijk is of bij teveel technische storingen de betrouwbaarheid omhoog moet. Andere oplossingen liggen bijvoorbeeld in kwaliteitsrichtlijnen en betere scholing voor gebruikers.

Pleidooi
Een individueel ziekenhuis had tot nu toe te weinig meldingen om een verandering aan te brengen. Met dit onderzoek kan nu op landelijk niveau wel tot actie worden overgegaan. De NVKF pleit daarom voor uniformiteit in meldingprocedures in ziekenhuizen. Zo kan een dergelijke inventarisatie makkelijker en bijvoorbeeld jaarlijks worden uitgevoerd.

Persbericht: Beschikbaarheid medische isotopen van levensbelang voor Nederlandse patiënten

Persbericht namens de Nederlandse Vereniging van Nucleaire Geneeskunde (NVNG), Nederlandse Vereniging van Radiologie en Oncologie (NVRO) en de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica (NVKF)

Beschikbaarheid medische isotopen van levensbelang voor Nederlandse patiënten

Een aantal direct betrokken wetenschappelijke verenigingen binnen de Federatie Medisch Specialisten en het bestuur van de FMS roepen de Nederlandse overheid op om er alles aan te doen zodat medische isotopen beschikbaar blijven. Dit is zowel van groot maatschappelijk belang als voor de Nederlandse gezondheidszorg in zijn volle breedte. Dit sluit aan bij de conclusie van het RIVM-rapport: Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland. 

De Tweede Kamer is geïnformeerd over het nucleair landschap en dus ook over de toekomst van de onderzoeksreactor in Petten. De reactor in Petten voorziet ongeveer een derde van de wereld van medische isotopen en is daarmee dus niet alleen van belang voor Nederland. Medisch specialisten signaleren dat er snel een besluit moet worden genomen en vrezen anders een wankele productie waardoor er doden kunnen gaan vallen. Zoals ook wordt onderschreven in het RIVM-rapport.

Belang voor de gezondheidszorg in Nederland

Zonder de middelen om een goede medische diagnose te stellen is het onmogelijk om verder te werken aan de kwaliteit en de efficiency in de zorg. Medische isotopen zijn cruciaal geworden voor het dagelijks kunnen stellen van goede diagnoses in vrijwel elk medisch specialisme en daarmee een onmisbare schakel in de ketenbenadering rond kwaliteit in de zorg. Dit raakt dus niet alleen de directe afnemers van medische isotopen, maar iedereen: patiënten, zorgverzekeraars en de gehele medische professie.

Belang voor jaarlijks meer dan 200.000 patiënten in Nederland

Jaarlijks vinden in Nederland zo’n 218.000 verrichtingen plaats met medische isotopen, overigens niet alleen voor medische diagnostiek. Er zijn ook therapieën waarbij gebruik gemaakt wordt van medische isotopen, veelal op basis van isotopen die alleen middels een reactor kunnen worden geproduceerd. Het betreft hier bijvoorbeeld:

Iridium, wordt gebruikt voor vrouwen met gynaecologische tumoren en mannen met prostaatkanker en bij kinderen. In Nederland werd dit bij ongeveer 1200 patiënten toegepast in 2015, vanwege de hoogste overlevingskans en de meest beperkte bijwerkingen. Uitval van de Nederlandse productie van Iridium zou als direct gevolg tientallen Nederlandse dode vrouwen per jaar extra hebben door recidief baarmoederhals- en vaginakanker. Wereldwijd betekent dit 4000 dode vrouwen per jaar extra.

Jodium, wordt gebruikt voor therapie bij schildklierkanker en mannen met prostaatkanker. In Nederland ongeveer 1020 keer per jaar voor de schildklier en 900 voor prostaatkanker. Jodium 131 wordt ook gebruikt voor therapie bij te snel werkende schildklier. In Nederland ongeveer 500 keer per jaar.

Lutetium, wordt gebruikt voor therapie bij neuro-endocriene tumoren en prostaatkanker. De introductie van een nieuwe behandeling van deze laatste grote patiëntengroep komt hiermee zwaar onder druk te staan.

Voor vrijwel al deze behandelingen geldt dat alternatieven - voor zover er al alternatieven zijn – vaak minder effectief zijn.

Uit de toelichting van de hoogambtelijke werkgroep werd duidelijk dat het noodsignaal vanuit de medische beroepsverenigingen is gehoord en dat op zich is al een positieve ontwikkeling. Voordat definitief goedkeuring wordt verleend aan de bouw van de nieuwe reactor, Pallas, moet feitelijk nog een onderwerp nader worden verkend en dat is de relatie tussen Pallas en alternatieve technologieën, zoals het Lighthouse-project. Hierbij valt direct al op te merken dat het vooralsnog om maar één isotoop gaat, namelijk de productie van Technetium-99m. De verwachting is dat dit echter nog vele jaren zal duren voordat het beschikbaar zal komen. Er wordt nog helemaal niet gesproken over alternatieve productieprocessen voor isotopen als Lutetium, Iridium of Jodium. Het is dus duidelijk dat er vaart gemaakt moet worden met deze analyse om verdere vertragingen te voorkomen.