Lidmaatschap

LID WORDEN

U kunt lid worden van de NVKF door het aanvraagformulier ingevuld te mailen naar secretariaat@nvkf.nl.

Uw aanvraag dient door twee gewone leden van de NVKF ondersteund te worden die daartoe hun handtekening op het formulier plaatsen.

Het bestuur toetst of u aan de voorwaarden van de gewenste lidmaatschapsvorm voldoet volgens de statuten van de vereniging.

 

LIDMAATSCHAPSVORMEN

Gewoon lid

Praktiserend klinisch fysicus: een klinisch fysicus die werkzaamheden verricht in Nederland als klinisch fysicus en patiëntenzorg-, opleidings-, onderwijs-, onderzoek- dan wel managementactiviteiten verricht en is geregistreerd als klinisch fysicus in het daartoe bestemde register zoals dat wordt gehouden door de stichting: Stichting Opleiding Klinisch Fysicus.

Aanvullend: zie het herregistratiereglement voor de eisen van herregistratie.

 

Lid in opleiding

Persoon in opleiding tot klinisch fysicus.

 

Niet-praktiserend lid

Klinisch fysicus die niet (meer) kwalificeert als praktiserend klinisch fysicus (gewoon lid) of lid in opleiding, bijvoorbeeld doordat deze niet als klinisch fysicus werkzaam is of werkzaam is in het buitenland.

 

Buitengewoon lid

Persoon die niet voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan een gewoon lid, niet-praktiserend lid of een lid in opleiding, maar wel betrokken is bij of belangstelling heeft voor de klinische fysica.

 

Emeritus lid

Persoon die voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan een niet-praktiserend lid of buitengewoon lid en met (vervroegd) pensioen is.

 

Geïnviteerd lid

Persoon die vanwege bijzondere verdiensten voor de klinische fysica door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig wordt toegelaten.

 

 

CONTRIBUTIE

 

Contributiebedrag        NVKF

Afdracht FMS/LAD/DJS

Totaal

 

 

2023

2024

2023

2024

2023

2024

gewoon lid 

€ 511,41

€ 689,10

€ 413,07

€ 436,20

€ 924,48

€ 1,125,31

lid in opleiding 

€ 344,09

€ 463,65

€ 101,99

€ 107,70

€ 446,08

€ 571,35

niet praktiserend lid *

€ 394,36

€ 531,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 394,36

€ 531,38

buitengewoon 

€ 106,67

€ 143,73

€ 0,00

€ 0,00

€ 106,67

€ 143,73

emeritus lid 

€ 71,12

€ 75,10

€ 0,00

€ 0,00

€ 71,12

€ 75,10

geinviteerd lid  **

€ 0,00

€ 0,00

**

**

**

**

erelid  **

€ 0,00

€ 0,00

**

**

**

**

             

*   Niet-praktiserend klinisch fysici kunnen onder bepaalde omstandigheden verbonden blijven aan de FMS. Zie hiervoor https://demedischspecialist.nl/niet-praktiserend

** Indien een lid ook voldoet aan de criteria voor gewoon lid of lid in opleiding worden de afdrachten doorberekend aan het lid (FMS, LAD, DJS)

Contributie en afdrachten worden jaarlijks automatisch geïndexeerd. 

BETALING

U ontvangt een factuur om de contributie te kunnen voldoen. Voor de contributie geldt dat deze uiterlijk binnen de op de factuur aangegeven datum betaald dient te zijn. Indien dit niet het geval is worden administratiekosten in rekening gebracht en kan uiteindelijk een incassoprocedure in gang gezet worden.

 

De contributie wordt betaald voor het gehele kalenderjaar. Alleen in het jaar waarin het lidmaatschap aanvangt, is de contributie naar rato over dat jaar verschuldigd. Daarna is één januari de peildatum voor de lidmaatschapsvorm voor de contributie-categorie over dat kalenderjaar.

 

WIJZIGING LIDMAATSCHAPSVORM

Op het moment dat een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden voor zijn lidmaatschapsvorm als omschreven in artikel 3 van de statuten, stelt het betreffende lid het bestuur daarvan schriftelijk in kennis. Dit kan door een email of ondertekende brief aan het secretariaat van de NVKF te sturen.

 

Het lidmaatschap wordt in dat geval omgezet in het passende lidmaatschap (bijvoorbeeld lid in opleiding naar gewoon lid of praktiserend lid naar niet-praktiserend lid). De daarbij behorende contributieverplichtingen wijzigen per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lidmaatschapsvorm wijzigt.

 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een email of ondertekende brief aan het secretariaat van de NVKF te sturen. Bij opzegging na 1 december is de volledige contributie over het volgende kalenderjaar verschuldigd.

 

 

Disclaimer: Deze pagina bevat een samenvatting van bepalingen uit de statuten en het huishoudelijk reglement. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend, statuten en huishoudelijk reglement zijn altijd leidend.