Herregistratie

Om na het afronden van de opleiding tot klinisch fysicus het vak op bekwame wijze te kunnen blijven uitoefenen, moeten kennis en vaardigheden voldoende op peil worden gehouden. De NVKF kent daartoe een binnen de vereniging ontwikkeld reglement van herregistratie. Het herregistratiereglement wordt opgesteld door de Commissie Kwaliteit. De herregistraties worden op verzoek van het bestuur van de NVKF door het College van Toetsing (stichting OKF) uitgevoerd. Het herregistratiereglement vindt u hier.

Onderdeel van het herregistratiereglement vormen de eisen die gesteld worden om tot herregistratie te kunnen komen (paragraaf 2) en een puntentelling systeem (paragraaf 3). Het puntentelling systeem dient ter weging van de deskundigheidsbevorderende activiteiten van de klinisch fysicus, waarbij kwantitatieve eisen worden gesteld aan niveau, aard en omvang van deze activiteiten. Onderdeel van de deskundigheidsbevorderende activiteiten is het volgen van bij- en nascholingsbijeenkomsten. In paragraaf 4 van het reglement wordt aangegeven hoe de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten verloopt. Hierbij wordt aangesloten bij de criteria zoals deze opgesteld zijn door de KNMG.

Het huidige herregistratiereglement is goedgekeurd op de ALV van maart 2013. Reden voor wijziging was dat het oude reglement niet meer aansloot bij de eisen zoals die binnen de KNMG gehanteerd worden. Er kwamen veel aanvragen binnen voor accreditatie die strikt gezien buiten de regels vielen maar wel bijdragen aan vakverbreding (b.v. managementcursussen op ziekenhuisniveau, "Teach the Teacher"). Dit soort aanvragen wordt in het nieuwe systeem goedgekeurd als algemene (niet vakinhoudelijke) bijscholing.

De NVKF gebruikt PE-online voor accreditaite en herregistratie van klinisch fysici. Een handleiding PE-online is hier te vinden.

Er geldt sinds maart 2013 een overgangsregeling van het oude naar het nieuwe herregistratiereglement:

  1. Sinds 1-1-2013 is PE-online het systeem om accreditatie-punten aan te vragen.
  2. Voor gevolgde bij- en nascholing in de periode 2008 – 2012 die niet in het systeem staat, is destijds geen accreditatie aangevraagd. Ontbrekende accreditaties voor die periode konden tot 1-7-2013 met terugwerkende kracht aangevraagd worden.
  3. Sinds 1-7-2013 kunnen ook overige activiteiten zoals presentaties, publicaties, promoties en werkgroepen in PE-online ingevoerd worden. Het systeem zo ingericht dat het automatisch de behaalde punten per werkterrein presenteert en aangeeft of voldoende punten behaald zijn om voor herregistratie in aanmerking te komen.
  4. Het aanvragen van herregistratie gaat daarna rechtstreeks via PE-online.
  5. Het aantal behaalde punten van bijeenkomsten die vóór de herziening van het reglement hebben plaatsgevonden, wordt niet gecorrigeerd voor het daadwerkelijke aantal educatieve uren. Het aantal destijds toegekende punten blijft geldig. Activiteiten die destijds niet in aanmerking kwamen voor accreditatie, krijgen ook met terugwerkende kracht geen punten.