Kennisdocumenten in ontwikkeling

Hieronder vindt u informatie over kennisdocumenten (kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen) die in ontwikkeling zijn. Mocht u hierin een document missen of aanvullingen hebben, dan kunt u dit laten weten via secretariaat@nvkf.nl.

 

Titel document Fase project Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar

Herziening GHI bulletin verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming    

Document is gereed, wordt beoordeeld door commissie straling M. van der Vlies, P. Brands Beoordeling door commissie straling ANVS 2020

NCS subcommittee: dosimetry and protection of the extremities

Werkgroep is samengesteld, leden namens NVKF gemandateerd B. Vermolen en F. de Lange (gemandateerd namens NVKF), T. Grimbergen, R. Kollaard, P. van der Tol Mede namens de NVKF NCS 2020

Bekwaamheidseisen doorlichten op OK met mobiele C-Boog
 

 

Document is door FMS niet geaccordeerd. Verschillende keren geprobeerd bijeenkomst voor bereiken van consensus te plannen. Niet gelukt, NVMBR heeft nu zelf gepubliceerd. Nog overleg met FMS over hoe nu verder. Is door Covid verder vertraagd.  Commissie stralingshygiene Document moet door Federatie geacoordeerd worden op advies van WV'en NVMBR 2020

Aanbevelingen - het werken met therapeutische doses radionucliden

 

Conceptdocument gereed in Q3 2020. Is in 2020 aangeboden voor commentaar . Is geautoriseerd door bestuur met verzoek aan NVNG om kennishiaten te vermelden. S. Rijnsdorp, D. Dickerscheid, T. van der Goot Mede namens NVKF NVNG 2020

Nationale consensus radiotherapieplanningen bij borstkanker
 

 

Benchmark case is rondgestuurd en geanalyseerd. Commentaarronde geweeest, voorstel voor harmonisatie van RT planningen voor borstkanker patienten opgesteld, invitational conference gehouden. Formele goedkeuring door NVRO in nov 2019. In 2020 onderzoek of instituten harmonisatie hebben geimplementeerd C. Hurkmans  Document mede namens NVKF NVRO 2020

Richtlijn hyperbilirubinemie    

Concept wordt opgesteld L. Dam- Vervloet, M. Toll Document mede namens NVKF NVK 2020

Richtlijn beeldvorming met rontgenstraling: rechtvaardiging inzet en gebruik afscherming
 

 

Project is gestart, verschillende andere WV'en betrokken. Concept is opgesteld, commentaarfase geweest, commentaren worden verwerkt. Document geautoriseerd door NVKF, wacht nog op autorisatie andere partijen M. van Straten, M. van der Vlies Regiehouder  NVKF 2020

Koploperproject I richtlijnontwikkeling - cluster benigne gynaecologie. Richtlijn minimaal invasieve chirurgie en laparoscopie   

Project is op 12 november 2018 gestart, concept wordt opgesteld. Commentaarfase gestart. Relatie met MICADO. Er is tussendoor met spoed een document over minimaal invasieve chirurgie en Covid-19 gepubliceerd. Richtlijn minimaal invasieve chirurgie en laparoscopie is geautoriseerd door bestuur NVKF, wacht nog op andere autorisaties. Need-for-update van overige richtlijnen en modules is uitgevoerd. E. Schrojenstein in clusterexpertisegroep.   Document mede namens NVKF NVOG 2020

MDR werkgroep

Advisering overheid en informeren NVKF-leden. Op het NVKF-forum is de informatie beschikbaar. NFU/ NVZ hebben handvatten opgesteld. Zijn toegestuurd aan leden.  R. Wientjes, M. van Aartrijk, E. Gelderblom, B. Damink, C. den Harder, G. Colenbrander Deelname vanuit NVKF VWS, NVZ, NFU 2021

NFU expertteams medische hulpmiddelen en MDR/ NFU expertteam software en MDR
Expertteams

  E. Gelderblom, H.J. Noordmans, C. den Harder, W. Wormgoor  Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel  NFU, FMS 2021

Project 'Artificial Intelligence - naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional'

5 webinars georganiseerd. Wordt nog eindverslag geschreven. J. Gutteling, M. Hoes Regiehouder NVKF 2021

Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatie afdeling klasse 1

Herziening van WIP-richtlijn is gestart. Commentaarfase is geweest, commentaar verwerkt, geakkordeerd door bestuur NVKF in april 2020, komt op richtlijnendatabase.nl als alle partijen akkoord zijn. December 2020: opnieuw geautoriseerd door bestuur NVKF. Discussie blijft. Voorgelegd aan geschillencommissie FMS L. Poot, R. Wientjes Document mede namens NVKF NVMM 2021

Zinnige zorg, projecten 'middenoorontsteking' en 'mensen met perceptieve slechthorendheid en doofheid'   

Analyse  T. Bost en D. Pans Informatie verstrekken, deelname leden namens NVKF Zorginstituut  2021

Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker 

Start verwacht in sept 2021. Adhesie verleend   document mede namens NVKF NVRO 2021
Handbook of basic quality control tests for diagnostic radiology Concept is gereed, aan NVKF voorgelegd voor commentaar King RNG olv Mark Hofman formuleert reactie betrokken bij commentaarfase Efomp/ IAEA 2021
Kwaliteitsdocument cosmetische geneeskunde, werkgroep bekwaamheidseisen EBD   A. Rem Lid van werkgroep namens NVKF ZiN, FMS 2021

Richtlijn hoorrevalidatie bij kinderen 4-18j NVKF 2020

Conceptdocument wordt opgesteld, aanvullend budget goedgekeurd door SKMS. Eerste vijf modules en expert-opinions zijn in Q2 2020 gereed. Modules zijn geautoriseerd door de NVKF, publicatie verwacht in Q2 2021 P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis, F. Theelen-van den Hoek Regiehouder NVKF 2021

Integratie kwaliteitsvisitaties     NVVR/ NVNG 
    

Werkgroep is samengesteld, project loopt Marjolein Hilgerink Deelname namens commissie kwaliteit NVNG NVVR/ NVNG 2021
Werkgroep software validatie Enquete uitgezet via FMS. Aanvraag SKMS-budget is gedaan. Startdatum van project is uitgesteld Vincent Verhoeven, Bertjan Arends, Leonard van Schelven, Annetje Guedon Regiehouder NVKF 2021

Inventarisatie richtlijnmodules medische technologie    

 

Start project ivm covid-19 uitgesteld naar juli 2020. In juli 2020 worden door adviseurs van het KIMS 600 richtlijnen doorgewerkt om te beoordelen in welke een KF-module zou moeten. Inventarisatie is gereed, rapport gereed in juli 2021 L. Romijn, B. Damink Overzicht maken van richtlijnmodules die door NVKF opgesteld of onderhouden dienen te worden NVKF 2021

Leidraad Medische bewakings- en alarmeringssystemen

 

Werkgroep wordt opgestart, projectvoorstel goedgekeurd door SKMS. Concept wort opgesteld. Enquete uitgezet via FMS. vertraging ivm covid C. van Pul, C. Kloeze Regiehouder  NVKF 2021

Richtlijn radiologische diagnostiek bij acute traumaopvang van kinderen
 

Project goedgekeurd door SKMS, concepten worden opgesteld, vanaf okt 2020 commentaarronde. Commentaarfase afgerond D. Hulsen (werkgroep), M. Greuter (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVVR  2021

NVNG project 'Introductie beroepsgerichte quickscan'  


 

Projectgroep van NVNG heeft SKMS-budget aangevraagd. Doel is opstellen van een quickscan om het functioneren van de vakgroep Nucleaire Geneeskunde en samenwerkende specialismen te beoordelen tijdens NVNG-visitaties  J. Habraken Tijdens de commentaarfase worden NVKF-leden in de visitatiecommissies van de NVKF en NVNG geraadpleegd voor commentaar NVNG 2021
Leidraad betrokkenheid klinisch fysicus in de stralingsbescherming/ BBS implementatiehulp Werkgroep wordt opgestart via commissie stralingshygiene, projectvoorstel goedgekeurd door SKMS. 

W. Kool (voorzitter), B. Vermolen, N. Jager, S. Heukelom, P. van Horssen, M. Segbers, M. Greuter, A. becht

Regiehouder NVKF 2021
NVvR - werkgroep thuiswerkplekken voor radiologen Doel is te inventariseren wat er nodig is voor verantwoord thuis werken. concept wordt opgesteld.   A. van Hulzen, N. van der Werf  Document mede namens NVKF NVvR 2021
SFERD kwaliteitshandboek versie 6.0 Herziening gestart.  M. Overvelde  Document mede namens NVKF SFERD 2022
EFOMP Special interest group on Radionuclide internal dosimetry The SIG aims to fulfil the need for networking, education, research and professional exchanges in this field. S. Peters Leden afgevaardigd vanuit NVKF EFOMP  
EFOMP working group on PET/CT and PET/MR QC protocol Werkgroep wordt samengesteld R. Boellaard  Document mede namens NVKF EFOMP 2022
Protocol coronaire CT Adhesieverklaring afgegeven. Projectvoorstel goedgekeurd door SKMS, project is gestart in mei 2020  A. Schilham  Document mede namens NVKF NVVR 2022
Beeldkwaliteit quantificatie Adhesie verleend. Projectvoorstel ingediend bij SKMS  P. van Horssen, C. van Gils, W. Veldkamp Document mede namens NVKF NVNG 2022
Werkgroep aanvraagfouten diagnostisch proces Projectvoorstel ingediend bij SKMS, gereed. Project is gestart in sept 2020  J. te Riet Document mede namens NVKF NVMM 2022
NVIC richtlijn ARDS (acute respiratory distress syndrome) Gestart met knelpunteninventarisatie R. ter Wee lid van klankbordgroep namens NVKF NVIC 2022
Richtlijn Procedurele sedatie en/of analgesie (PSA) bij volwassenen op locaties buiten de OK  Is gestart C. van Pul (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVA 2022

Convenant medische technologie, wordt Nieuwe Leidraad Medische Technologie  

Evaluatiesessie NVKF tijdens Woudschoten 2019 geweest. Resultaten gedeeld met FMS. Vertraagd door Covid. Mei 2021: met FMS, NVZ, NFU besproken: andere relevante WE'en uitgenodigd. SKMS-aanvraag wordt ingediend Commissie kwaliteit  Advisering FMS NVZ/ NFU/ FMS 2022

Extra modules bij richtlijn 'MRI bij patiënten met implantaten' en vertaling van eerste modules in het Engels.  

SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021 M. Hofman, C. Kloeze, M. Van der Graaf, J. Kuijer, C. Lavini, S. Muller, B. Nierop, C. van Pul, W. Teeuwisse, M. Stam  Regiehouder NVKF 2023
Richtlijn hoorzorg 0 - 4 jarigen SKMS-aanvraag ingediend in sept 2020 SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021   Regiehouder NVKF 2023
Richtlijn hoorzorg volwassenen. SKMS-aanvraag ingediend SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021   Regiehouder NVKF 2023
NCS richtlijnen voor MR linac QA   T. Janssen, J. van de Kamer, G. Warmerdam, M. Kusters, K. Surmann, B. van Asselen, R. Tijssen,  J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel, of gemandateerd vanuit NVKF? NCS 2024
Richtlijn anesthesie tijdens zwangerschap Deelname aan schriftelijke knelpunteninventarisatie A. Timmerman Deelname namens NVKF NVOG ?
Project ziekte van Meniere Adhesie verleend ? Adhesie NVKNO ?
NVRO project Innovate: ontwikkeling innovatieplatform/ denktank radiotherapie Project Innovate goedgekeurd door SKMS, uitvraag gedaan naar lopende innovaties binnen radiologie. Wijze van innovatie wordt in kaart gebracht. Komen workshops om deze ervaringen te delen M. Dirkx Lid van projectgroep namens NVKF NVRO ?
Project implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor anuscarcinoom Adhesie verleend door NVKF. Opstart project verwacht in september 2021 ? Document mede namens NVKF NVRO ?
NEN WG ISO/TC 85/ SC2/ WG22, dosimetry and related protocols in medical applications of ionizing radiation, normcommissie radioactiviteit Vaste werkgroep J. te Riet Lid van werkgroep namens NVKF NEN ?
NEN Normcommissie Medisch elektrische toestellen Vaste normcommissie C. Smit Lid van de normcommissie namens NVKF NEN ?
NEN Werkgroep “Medisch gebruikte ruimten” (WG 710) van de NEN commissie Elektrische Installaties – Laagspanning  Vaste werkgroep R. Peters Lid van werkgroep namens NVKF NEN ?
EFOMP WG PS17 on the involvement of MPE's in the life cycle of medical devices WG wordt samengesteld, gaat policy statement opstellen W. van Asten (voorzitter), H. Spruijt (werkgroeplid namens NVKF), W. Coulor (observer), A. Maas (consultant) Leden afgevaardigd EFOMP ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling - cluster duizeligheid en vallen.  Project start nog. Nog niet bekend welke richtlijnen herzien worden.

R. Hoeben in clusterexpertisegroep 

Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF ? ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling - cluster cognitieve stoornissen en dementie Need-for-update uitgevoerd door commissie kwaliteit Geen afvaardiging in werkgroepen.  Alleen deelname als de module structurele beeldvorming herzien wordt   ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling- cluster traumatologie Project start nog D. Hulsen in clusterexpertisegroep Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF   ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling - cluster otologie.  Project start nog, clusterexpertisegroep en clusterstuurgroep zijn samengesteld. Need-for-update is uitgevoerd W. Soede, M. Toll, D. Pans in clusterexpertisegroep, Y. Simis in clusterstuurgroep Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF NVKNO ?
Project uniformering acquisitie en verslaglegging CT thorax Adhesie verleend als primaire partij ? Mede namens NVKF NVVR ?
Overleg hoorprotocol ? W. Soede ? VWS ?
Leidraad Vrijgave kunstmatige radionucliden Status onduidelijk, werkgroep is sinds sept 2018 niet meer samengekomen. M. van der Vlies, A. Becht Mede namens NVKF? ANVS ?
Werkgroep acute zorg FMS Doel? L. Poot      
HOVON imaging werkgroep Advies m.b.t. nucleaire beeldvorming bij hematologische studies en over EARL accreditatie R. Boellaard en J. Habraken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel HOVON ntb

NCS richtlijn Clinical application of deformable image registration and auto-segmentation in radiotherapy

Opstart van werkgroep is doorgegeven aan CK

E. van Dieren, S. Ivashchenko, Ch. Brouwer, P. Remeijer, M. Palacios, J. van de Kamer

Medewerking door NVKF-leden op persoonlijke titel of gemandateerd? NCS ntb

NEN veldnorm slimme zorg thuis/ NTA voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, later ook voor COPD en nierfalen
 

Doel is het ontwikkelen van een zogenaamde NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN ) voor Slimme zorg thuis, met specifieke invullingen voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, nierdialyse en mogelijk COPD. Openbare commentaarronde is geweest. Onduidelijk of dit project doorgaat, gezien ontwikkeling van NVZ/ NFU/ Actiz leidraad voor zorg thuis M. Lansbergen Deelname namens NVKF NEN ntb

Europese/ NEN norm met criteria voor betrouwbare health and wellness apps
 

Doel is een norm die criteria definieert voor betrouwbare apps, om de zowel de consument als de zorgprofessionals meer inzicht te geven. Eerste concept is opgesteld. Zomer 2020 openbare kritiekronde.  M. Lansbergen Deelname namens NVKF Europese Commissie ntb

Iso/ IEC norm 62B/1123/NP Evaluation and routine testing in medical imaging departments - acceptance and constancy tests - radiography and radioscopy

Projectgroep is samengesteld, commentaarronde geweest. A. van Hulzen Deelname namens NVKF ISO/ IEC ntb
Code of Practice and recommendations for Total Body Irradiation and Total Skin Irradiation Werkgroep is gestart in oktober 2014. Commentaarfase gestart, tot medio november 2020.

W. Jansen, Ph. Koken, L. Murrer, P. van der Hulst, R. van Leeuwen, J. van de Kamer. zie website NCS

Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel, commentaarfase NCS ntb
Vaststellen kinder DRN's NVvR geeft adhesie aan project. SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021

L. Dam-Vervloet, G. Streekstra, C. van Pul, M. Greuter, J. Schaar

Deelname namens NVKF NVKF ntb
Vaststellen overige DRN's Initiatief vanuit kring BVT- wordt afgestemd met groep die met kinder DRN's bezig is Kring BVT Regie NVKF ntb
NCS guidelines for Intra operative radiotherapy IORT Succestions and guidelines with the aim to standardize the clinical implementation across different techniques and centres. Status onbekend A. Petoukhova, I. Kolkman-Deurloo, J. van de Kamer, W. Dries Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS dosimetrieprotocol protonen Status onbekend S. Both, F. Verhaegen, E. Seravalli, S. Habraken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS code of practice and recommendations for stereotactic body radiotherapy   J. Cuijpers, A. van Mourik, A. Pethoukova, R. Canters, M. Wendling, S. Koch, R. Vingerhoets, C. Papalazarou, J. van de Kamer, P. Kroon Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS Quality control for linear accelerators   B. Gobets, H. Piersma, J. van Santvoort, T. van Soest, F. Wittkämper, J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
           
NCS richtlijn voor QA of treatment planning systems   J. Penninkhof, E. van der Bijl, T. van de Water, C. Ong, K. de Bruin, D. Schuring, R. Kierkels, J. van de Kamer, R. Westendorp Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS richtlijnen voor QA voor MRI in RT   Z. van Kesteren, M. Frantzen- Steneker, R. Tijssen, M. de Smet, P. van der Tol, E. Brunenberg, J. Kuijer, J. van de Kamer, S. Petit Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb