Kennisdocumenten in ontwikkeling

Hieronder vindt u informatie over kennisdocumenten (kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen) die in ontwikkeling zijn. Mocht u hierin een document missen of aanvullingen hebben, dan kunt u dit laten weten via secretariaat@nvkf.nl.

 

Titel document Fase project Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar
Handbook of basic quality control tests for diagnostic radiology Concept is gereed, aan NVKF voorgelegd voor commentaar King RNG olv Mark Hofman formuleert reactie commentaarfase Efomp/ IAEA 2021
Overleg hoorprotocol ? W. Soede ? VWS ?
Zinnige zorg, project kinderen met middenoorontsteking ? T. Bost en D. Pans ? Zorginstituut ?
Leefregels I-125 Concept document gereed J. te Riet, P. Kroon, ..... ? NCS 2020
Leidraad 'rol van temperatuurmetingen in het kader van covid-19 diagnostiek' Wordt opgestart door FMS, ism NVVA, NVIC, NVALT, NVMM, NVvH

R. Wientjes, R. Hoeben, E. Gelderblom, M. Draijer, B. Damink

Regiehouder
 

NVKF 2020
Leidraad 'Alternatieven voor normale beademingsapparatuur voor langdurige beademing' ivm Covid-19 Wordt opgestart door FMS, ism NVVA, NVIC, NVALT, V&VN, VPNed

C. van Pul , V. Lagerburg, E. Schrojenstein, M.

Regiehouder NVKF 2020
Herziening GHI bulletin verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming Document is gereed, wordt beoordeeld door commissie straling M. van der Vlies, P. Brands Beoordeling door commissie straling ANVS 2020

Richtlijn pijnbehandeling bij de bevalling
 

 

 

Concept is gereed, commentaarfase geweest, commentaar verwerkt, richtlijn door bestuur nvkf geautoriseerd, komt op richtlijnendatabase. Autorisatie NVOG nog niet gereed.

Werkgroep: A. Timmerman

Klankbordgroep: C. van Swol

Document mede namens NVKF NVA/ NVOG 2020

NCS subcommittee: dosimetry and protection of the extremities

Werkgroep is samengesteld, leden namens NVKF gemandateerd B. Vermolen, F. de Lange Mede namens de NVKF NCS 2020

Bekwaamheidseisen doorlichten op OK met mobiele C-Boog
 

Document is door FMS niet geaccordeerd. Verschillende keren geprobeerd bijeenkomst voor bereiken van consensus te plannen. Niet gelukt, NVMBR heeft nu zelf gepubliceerd. Nog overleg met FMS over hoe nu verder. Is door Covid verder vertraagd. Commissie stralingshygiene Document moet door Federatie geacoordeerd worden op advies van WV'en NVMBR 2020

Richtlijn kleincellig longcarcinoom

 

Commentaarfase afgerond, document wordt in 2020 gepubliceerd op richtlijnendatabase   Commentaarfase NVALT 2020

Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatie afdeling klasse 1

Herziening van WIP-richtlijn is gestart. Commentaarfase is geweest, commentaar verwerkt, geakkordeerd door bestuur NVKF in april 2020, komt op richtlijnendatabase.nl als alle partijen akkoord zijn. Wordt 2020 of 2021. L. Poot, R. Wientjes Document mede namens NVKF NVMM 2020

Aanbevelingen - het werken met therapeutische doses radionucliden

Conceptdocument gereed in Q4 2018. Huidige status is onduidelijk S. Rijnsdorp, D. Dickerscheid, T. van der Goot ? ANVS/ VWS 2020
Revisie van NEN norm ISO/DIS 14155: Clinical investigation of medical devices for human subjects – Good clinical practice Nederlandse commentaren op conceptdocument worden in Europese werkgroep ingebracht A. Houweling Commentaarfase NEN 2020
Leidraad Vrijgave kunstmatige radionucliden Status onduidelijk, werkgroep is sinds sept 2018 niet meer samengekomen. M. van der Vlies, A. Becht Mede namens NVKF? ANVS 2020?

Determining lead equivalence in composite shielding aprons. Addendum bij NCS rapport 19, Code of practice for personal dosimetry of professionals wearing protective clothing during radiological procedures

Concept document is in 2019 aan de commissie kwaliteit en NCS platform gestuurd. Commentaren zijn verwerkt. Moet nog geautoriseerd worden. ? ? NCS 2020

Project 'Artificial Intelligence - naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional'

Aanvraag voor SKMS budget is goedgekeurd, project kunstmatige intelligentie/ AI loopt. enquete uitgezet onder FMS leden. Digitale symposia worden gepland J. Gutteling, M. Hoes Regiehouder NVKF 2020
Convenant medische technologie Wordt mogelijk herzien. Evaluatiesessie NVKF tijdens Woudschoten 2019 geweest. Resultaten gedeeld met FMS. Voorstel FMS/ NVZ/ NFU/ IGJ is om in 2020 een invitational te houden voor herziening, vertraagd door Covid. IGJ heeft een nieuw toetsingskader opgesteld in mei 2020. Commissie kwaliteit Advies NVZ/ NFU/ FMS NVZ/ NFU 2020

Draaiboek kwaliteitsbevorderende  initiatieven

Herziening is gestart, concept is gereed Commissie Kwaliteit Regiehouder NVKF 2020

Nationale consensus radiotherapieplanningen bij borstkanker
 

Benchmark case is rondgestuurd en geanalyseerd. Commentaarronde geweeest, voorstel voor harmonisatie van RT planningen voor borstkanker patienten opgesteld, invitational conference gehouden. Formele goedkeuring door NVRO in nov 2019. In 2020 onderzoek of instituten harmonisatie hebben geimplementeerd
 
C. Hurkmans Document mede namens NVKF NVRO 2020

MDR werkgroep

Advisering overheid en informeren NVKF-leden. Op het NVKF-forum is de informatie beschikbaar R. Wientjes, M. van Aartrijk, E. Gelderblom, B. Damink, C. den Harder, G. Colenbrander Deelname namens NVKF VWS, NVZ, NFU 2020
NFU expertteams medische hulpmiddelen en MDR/ NFU expertteam software en MDR   Expertteams: E. Gelderblom, H.J. Noordmans, C. den Harder, W. Wormgoor  Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NFU, FMS  
Richtlijn hyperbilirubinemie Concept wordt opgesteld L. Dam- Vervloet Document mede namens NVKF NVK 2020
Het perioperatieve proces (module apparatuur en materialen) Commentaarronde geweest, commentaren zijn verwerkt. Definitieve versie wordt nu opgesteld. C. van Swol Document mede namens NVKF NVVH/ NVA 2020

Richtlijn beeldvorming met rontgenstraling: rechtvaardiging inzet en gebruik afscherming
 

Project is gestart, verschillende andere WV'en betrokken. Concept is opgesteld, commentaarfase geweest, commentaren worden verwerkt. M. van Straten, M. van der Vlies Regiehouder NVKF 2020
Minimaal invasieve chirurgie en laparoscopie Project is op 12 november 2018 gestart, concept wordt opgesteld. Relatie met MICADO. Er is tussendoor met spoed een document over minimaal invasieve chirurgie en Covid-19 gepubliceerd M. Janssen, E. Schrojenstein Document mede namens NVKF NVOG 2020
Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing Concept is gereed, commentaarfase geweest, commentaren worden nu verwerkt J. Koopman Document mede namens NVKF NOG/ VRA 2020

Richtlijn hoorrevalidatie bij kinderen 4-18j NVKF 2020
 

Conceptdocument wordt opgesteld, aanvullend budget goedgekeurd door SKMS. Eerste vijf modules en expert-opinions zijn in Q2 2020 gereed. Daarna commentaarrondes. Overige modules worden in Q2/ Q3 geschreven. Publicatie verwacht begin 2021 P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis, F. Theelen-van den Hoek Regiehouder NVKF 2021
Integratie kwaliteitsvisitaties NVVR/ NVNG Werkgroep is samengesteld, project loopt Marjolein Hilgerink Deelname namens commissie kwaliteit NVNG NVVR/ NVNG  2021
Werkgroep software validatie Enquete uitgezet via FMS. Indiening SKMS-budget is uitgesteld naar juli 2020 ivm Corona Vincent Verhoeven, Susanne Oliveira, Bertjan Arends, Leonard van Schelven, Annetje Guedon  Regiehouder NVKF 2021
Koploperproject modulair richtlijnontwikkelen NIV NVKF neemt deel in de werkgroep van het cluster Otologie. Verder deelnemer in de flexibele schil van de clusters Benigne gynaecologie, traumatologie, Cognitieve stoornissen en dementie, Duizeligheid en vallen. Startdatum uitgesteld naar sept 2020 ivm Covid Y. Simis in clusterwerkgroep otologie Mede namens NVKF NIV 2021
Inventarisatie richtlijnmodules medische technologie Start project ivm covid-19 uitgesteld naar juli 2020. In juli 2020 worden door adviseurs van het KIMS 600 richtlijnen doorgewerkt om te beoordelen in welke een KF-module zou moeten. L. Romijn, B. Damink Overzicht maken van richtlijnmodules die door NVKF opgesteld of onderhouden dienen te worden NVKF 2021

Leidraad Medische bewakings- en alarmeringssystemen

Werkgroep wordt opgestart, projectvoorstel goedgekeurd door SKMS. Concept wort opgesteld. Enquete uitgezet via FMS. C. van Pul, C. Kloeze Regiehouder NVKF 2021

Richtlijn radiologische diagnostiek bij acute traumaopvang van kinderen

Project goedgekeurd door SKMS, concepten worden opgesteld, vanaf okt 2020 commentaarronde D. Hulsen (werkgroep), M. Greuter (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVVR 2021
NVNG project 'Introductie beroepsgerichte quickscan' Projectgroep van NVNG heeft SKMS-budget aangevraagd. Doel is opstellen van een quickscan om het functioneren van de vakgroep Nucleaire Geneeskunde en samenwerkende specialismen te beoordelen tijdens NVNG-visitaties Tijdens de commentaarfase worden NVKF-leden in de visitatiecommissies van de NVKF en NVNG geraadpleegd voor commentaar Betrokkenheid bij commentaarfase NVNG 2021

Leidraad betrokkenheid klinisch fysicus in de stralingsbescherming/ BBS implementatiehulp
 

Werkgroep wordt opgestart via commissie stralingshygiene, projectvoorstel goedgekeurd door SKMS. Inhoud en planning zijn een beetje onduidelijk. R. Kroes, B. Vermolen Regiehouder NVKF 2021
NVvR - werkgroep thuiswerkplekken voor radiologen Doel is te inventariseren wat er nodig is voor verantwoord thuis werken. concept wordt opgesteld. A. van Hulzen Document mede namens NVKF NVvR 2021
SFERD kwaliteitshandboek versie 6.0 Herziening nog niet gestart. Input kan al wel toegestuurd worden via info@sferd.nl M. Overvelde Document mede namens NVKF SFERD 2022
EFOMP working group on PET/CT and PET/MR QC protocol Werkgroep wordt samengesteld R. Boellaard Document mede namens NVKF EFOMP 2022
Protocol coronaire CT Adhesieverklaring afgegeven. Projectvoorstel goedgekeurd door SKMS, project is gestart A. Schilham Document mede namens NVKF NVVR 2022
Beeldkwaliteit quantificatie Adhesie verleend. Projectvoorstel ingediend bij SKMS P. van Horssen, D. Dickerscheid Document mede namens NVKF NVNG 2022
Werkgroep aanvraagfouten diagnostisch proces Projectvoorstel ingediend bij SKMS J. te Riet Document mede namens NVKF NVMM 2022
Extra modules bij richtlijn 'MRI bij patiënten met implantaten'.  SKMS-aanvraag wordt in juli 2020 ingediend M. Hofman, C. Kloeze, M. Van der Graaf, J. Kuijer, C. Lavini, S. Muller, B. Nierop, C. van Pul, W. Teeuwisse, M. Stam Regiehouder NVKF 2022/ 2023
Richtlijn hoorrevalidatie 0 - 4 jarigen SKMS-aanvraag wordt in juli 2020 ingediend   Regiehouder NVKF 2022/ 2023
HOVON werkgroep Advies m.b.t. nucleaire beeldvorming bij hematologische studies en over EARL accreditatie R. Boellaard en J. Habraken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel HOVON ntb

NCS richtlijn Clinical application of deformable image registration and auto-segmentation in radiotherapy

Opstart van werkgroep is doorgegeven aan CK W. van Elmpt, E. van Dieren, S. Ivashchenko, A. Bel, C. Brouwer, P. Remeijer, M. Palacios, J. van de Kamer Medewerking door NVKF-leden op persoonlijke titel of gemandateerd? NCS ntb

NEN veldnorm slimme zorg thuis/ NTA voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, later ook voor COPD en nierfalen
 

Doel is het ontwikkelen van een zogenaamde NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN ) voor Slimme zorg thuis, met specifieke invullingen voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, nierdialyse en mogelijk COPD. Openbare commentaarronde is geweest M. Lansbergen Deelname namens NVKF NEN ntb

Europese/ NEN norm met criteria voor betrouwbare health and wellness apps
 

Doel is een norm die criteria definieert voor betrouwbare apps, om de zowel de consument als de zorgprofessionals meer inzicht te geven. Eerste concept is opgesteld. Zomer 2020 openbare kritiekronde.  M. Lansbergen Deelname namens NVKF Europese Commissie ntb

Iso/ IEC norm 62B/1123/NP Evaluation and routine testing in medical imaging departments - acceptance and constancy tests - radiography and radioscopy

Projectgroep is samengesteld, commentaarronde geweest. A. van Hulzen Deelname namens NVKF ISO/ IEC ntb
Code of Practice and recommendations for Total Body Irradiation and Total Skin Irradiation Werkgroep is gestart in oktober 2014. Status onbekend W. Jansen, Ph. Koken, D. Martens, L. Murrer, P. van der Hulst, R. van Leeuwen, J. van de Kamer. zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
Vaststellen kinder DRN's Misschien nog aanvraag SKMS-budget of via NCS. NVvR geeft adhesie aan project. L. Dam, G. Streekstra, C. van Pul, M. Greuter, J. Schaar Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel of gemandateerd? NCS of NVKF? ntb
Vaststellen overige DRN's Initiatief vanuit kring BVT- wordt afgestemd met groep die met kinder DRN's bezig is Kring BVT Regie NVKF ntb
NCS guidelines for Intra operative radiotherapy IORT Succestions and guidelines with the aim to standardize the clinical implementation across different techniques and centres. STatus onbekend Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS dosimetrieprotocol protonen   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS code of practice and recommendations for stereotactic body radiotherapy   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS Quality control for linear accelerators   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS richtlijnen voor MR linac QA Groep wordt nu samengesteld Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel, of gemandateerd vanuit NVKF? NCS 2024
NCS richtlijnen voor QA voor MRI in RT   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb