Kennisdocumenten in ontwikkeling

Hieronder vindt u informatie over kennisdocumenten (kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen) die in ontwikkeling zijn. Mocht u hierin een document missen of aanvullingen hebben, dan kunt u dit laten weten via secretariaat@nvkf.nl.

 

Titel document Fase project Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar

Contraindicaties MRI bij implantaten (2 modules)
 

Commentaren verwerkt, geautoriseerd door bestuur NVKF. Wordt gepubliceerd op de richtlijnendatabase. Vervolg gepland voor SKMS-ronde april 2020. M. Hofman, C. Kloeze, M. Van der Graaf, J. Kuijer, C. Lavini, S. Muller, B. Nierop, C. van Pul, W. Teeuwisse, M. Stam Regiehouder NVKF 2019

Richtlijn pijnbehandeling bij de bevalling
 

 

 

Concept is gereed, commentaarfase geweest, commentaar verwerkt, richtlijn voor autorisatie aan bestuur NVKF voorgelegd.

Werkgroep: A. Timmerman

Klankbordgroep: C. van Swol

Document mede namens NVKF NVA/ NVOG 2019

Standpunt bewaking

 

Project is gestart in Q4 2018, conceptdocument opgesteld maar niet gepubliceerd. Project gaat over in SKMS-project Leidraad bewaking. C. Kloeze, Esther Schrojenstein, Gerard Colenbrander, Ward Jennekens Regiehouder NVKF 2019

Leidraad I-125 procedure
 

Commentaar op conceptdocument is verwerkt, voor autorisatie aangeboden aan bestuur. D. den Boer, L. Dam, M. Lagerweij, J. Mourik, J. te Riet, J. Schaar, C. Bergsma Regiehouder NVKF 2019

Veilige toepassing van medische hulpmiddelen zonder CE-markering - handreiking voor zorginstellingen

 

Commentaarfase is in augustus 2018 afgerond, document wordt nog getoetst door VWS/ IGJ H.J. Noordmans, C. van Pul, G. de Wit, E. van Velthoven- van Alphen, R. Hoeben, R. Sladek, E. Gelderblom, C. Peters, E. Martens, V. Lagerburg, R. Schoffelen, B. van den Berg, F. de Lange, A. Schilham, A. Hoetink, J. den Garder, M. Grimbergen, M. Sinaasappel, J. Habraken, J. vd Kamer, S. Muller Regiehouder Koepel Medische Technologie/ NVKF 2019

NCS subcommittee: dosimetry and protection of the extremities

Werkgroep is samengesteld, leden namens NVKF gemandateerd B. Vermolen, F. de Lange Mede namens de NVKF NCS 2019

Bekwaamheidseisen doorlichten op OK met mobiele C-Boog
 

Document is door FMS nog niet geaccordeerd. Bijeenkomst voor bereiken van consensus wordt gepland. Commissie stralingshygiene Document moet door Federatie geacoordeerd worden op advies van WV'en NVMBR 2019

Werkgroep Landelijk leren van incidenten

 

Presentatie nieuw overzicht apparatuur-gerelateerde VIM-meldingen 2018. Is gereed, presentatie tijdens Woudschoten 2019. Artikel en voorstel voor methode van categoriseren worden definitief gemaakt   Regiehouder NVKF 2019

Richtlijn kleincellig longcarcinoom

 

Commentaarfase afgerond, document wordt eind 2019 gepubliceerd   Commentaarfase en akkordering NVALT 2019

Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatie afdeling klasse 1

Herziening van WIP-richtlijn is gestart. Commentaarfase was in juni 2019, wordt nu verwerkt. L. Poot, R. Wientjes Document mede namens NVKF NVMM 2019

Kennisagenda

Project is gestart in Q4 2018 Commissie W&I Regiehouder NVKF 2019

Aanbevelingen - het werken met therapeutische doses radionucliden

Conceptdocument gereed in Q4 2018 S. Rijnsdorp, D. Dickerscheid, T. van der Goot Document mede namens NVKF? ANVS/ VWS 2019
Revisie van NEN norm ISO/DIS 14155: Clinical investigation of medical devices for human subjects – Good clinical practice Nederlandse commentaren op conceptdocument worden in Europese werkgroep ingebracht A. Houweling Commentaarfase NEN 2019
Leidraad Vrijgave kunstmatige radionucliden   M. van der Vlies, A. Becht ? ANVS 2019

Determining lead equivalence in composite shielding aprons. Addendum bij NCS rapport 19, Code of practice for personal dosimetry of professionals wearing protective clothing during radiological procedures

  -   NCS 2019
RIVM-gids "EMV en medische hulpmiddelen" Opstart, leden namens NVKF gemandateerd Rob Peters en Bärbel van den Berg Medewerking gemandateerde NVKF-leden RIVM 2020

Project 'Artificial Intelligence - naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional'

Aanvraag voor SKMS budget is goedgekeurd, project loopt. enquete uitgezet onder FMS leden J. Gutteling, M. Hoes Regiehouder NVKF 2020
Werkgroep software validatie  Opstart. Mogelijk via SKMS-budget. Zetten enquete uit bij FMS Vincent Verhoeven, Susanne Oliveira, Bertjan Arends, Leonard van Schelven, Annetje Guedon  Regiehouder NVKF 2020
Convenant medische technologie Wordt mogelijk herzien. Evaluatiesessie NVKF tijdens Woudschoten 2019 geweest. Resultaten gedeeld met FMS. Voorstel FMS/ NVZ/ NFU is om in 2020 een invitational te houden voor herziening Commissie kwaliteit Advies NVZ/ NFU/ FMS NVZ/ NFU 2020

Draaiboek kwaliteitsbevorderende  initiatieven

Herziening nog niet gestart Commissie Kwaliteit Regiehouder NVKF 2020
Gehoorstoornissen en tinnitus Commentaarronde binnen kring AUD geweest. Commentaren worden verwerkt N. Versfeld Document mede namens de NVKF NVAB 2020

Nationale consensus radiotherapieplanningen bij borstkanker
 

Benchmark case is rondgestuurd en geanalyseerd. Commentaarronde geweeest, invitational conference gehouden. Formele goedkeuring door NVRO in nov 2019. In 2020 onderzoek of instituten harmonisatie hebben geimplementeerd
 
C. Hurkmans Document mede namens NVKF NVRO 2020

Werkgroep MDR/Brexit

  R. Wientjes, M. van Aartrijk, E. Gelderblom, B. Damink, C. den Harder, G. Colenbrander Advisering overheid en informeren NVKF-leden VWS, NVZ, NFU 2020
Richtlijn hyperbilirubinemie Projectvoorstel is goedgekeurd door SKMS, concept wordt opgesteld L. Dam- Vervloet Document mede namens NVKF NVK 2020
Het perioperatieve proces (module apparatuur en materialen) Commentaarronde geweest, commentaren worden nu verwerkt C. van Swol Document mede namens NVKF NVVH/ NVA 2020

Richtlijn beeldvorming met rontgenstraling: rechtvaardiging inzet en gebruik afscherming
 

Project is gestart, verschillende andere WV'en betrokken. Concept wordt opgesteld. M. van Straten, M. van der Vlies Regiehouder NVKF 2020
Minimaal invasieve chirurgie en laparoscopie Project is op 12 november 2018 gestart, concept wordt opgesteld. Relatie met MICADO M. Janssen, E. Schrojenstein Document mede namens NVKF NVOG 2020
Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing Project start op korte termijn J. Koopman Document mede namens NVKF NOG/ VRA 2020

Richtlijn hoorrevalidatie bij kinderen 4-18j NVKF 2020
 

Conceptdocument wordt opgesteld, aanvullend budget goedgekeurd door SKMS P. Brienesse, A. Goedegebure, Y. Simis, F. Theelen-van den Hoek Regiehouder NVKF 2020
Integratie kwaliteitsvisitaties Werkgroep is samengesteld, project loopt Marjolein Hilgerink Deelname namens commissie kwaliteit NVNG NVVR/ NVNG 2020/ 2021
Inventarisatie richtlijnmodules medische technologie Projectvoorstel ingediend bij SKMS L. Romijn, B. Damink Overzicht maken van richtlijnmodules die door NVKF opgesteld of onderhouden dienen te worden NVKF 2021

Leidraad Medische bewakings- en alarmeringssystemen

Werkgroep wordt opgestart, projectvoorstel goedgekeurd door SKMS. Concept wort opgesteld. C. van Pul, C. Kloeze Regiehouder NVKF 2021

Richtlijn radiologische diagnostiek bij acute traumaopvang van kinderen

Net gestart, project goedgekeurd door SKMS. D. Hulsen (werkgroep), M. Greuter (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVVR 2021

Leidraad betrokkenheid klinisch fysicus in de stralingsbescherming/ BBS implementatiehulp
 

Werkgroep wordt opgestart via commissie stralingshygiene, projectvoorstel goedgekeurd door SKMS R. Kroes, B. Vermolen Regiehouder NVKF 2021
Protocol coronaire CT Adhesieverklaring afgegeven. Projectvoorstel door NVVR ingediend bij SKMS, projectgroep wordt nog samengesteld   Document mede namens NVKF NVVR 2022
Beeldkwaliteit quantificatie Adhesie verleend. Projectvoorstel ingediend bij SKMS, projectgroep wordt nog gevormd   Document mede namens NVKF NVNG 2022
Werkgroep aanvraagfouten diagnostisch proces Projectvoorstel ingediend bij SKMS   Document mede namens NVKF NVMM 2022

NCS richtlijn Clinical application of deformable image registration and auto-segmentation in radiotherapy

Opstart van werkgroep is doorgegeven aan CK W. van Elmpt, E. van Dieren, S. Ivashchenko, A. Bel, C. Brouwer, P. Remeijer, M. Palacios, J. van de Kamer Medewerking door NVKF-leden op persoonlijke titel of gemandateerd? NCS ntb

NCS-richtlijn RIAS-RT

Startdatum onbekend   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS-richtlijn RIAS-RAD Startdatum onbekend   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS- richtlijn RIAS-NG Startdatum onbekend   Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb

NEN veldnorm slimme zorg thuis/ NTA voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, later ook voor COPD en nierfalen
 

Werkgroep wordt door de NEN gevormd M. Lansbergen Deelname namens NVKF NEN ntb

Europese/ NEN norm met criteria voor betrouwbare health and wellness apps
 

Werkgroep wordt gevormd door de NEN M. Lansbergen Deelname namens NVKF Europese Commissie ntb

Iso/ IEC norm 62B/1123/NP Evaluation and routine testing in medical imaging departments - acceptance and constancy tests - radiography and radioscopy

Projectgroep wordt nog samengesteld     ISO/ IEC ntb
Code of Practice and recommendations for Total Body Irradiation and Total Skin Irradiation Werkgroep is gestart in oktober 2014 W. Jansen, Ph. Koken, D. Martens, L. Murrer, P. van der Hulst, R. van Leeuwen, J. van de Kamer. zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
Vaststellen kinder DRN's   zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS dosimetrieprotocol protonen   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS code of practice and recommendations for stereotactic body radiotherapy   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS Quality control for linear accelerators   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS richtlijnen voor QA voor MRI in RT   Zie website NCS Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb