Nieuws

ENEN+ project European Nuclear Mobility grants available from 2018 – 2020

The main purposes of the ENEN+ project are the attraction of new talents to career in nuclear fields, their development beyond academic curricula and the increase of their retention in nuclear careers. Other purposes of this project are to involve the nuclear stakeholders within EU and be-yond and in long-term to sustain the revived interest for nuclear careers.

This project focuses on four nuclear disciplines, which are nuclear reactor engineering and safety, waste management and geological disposal, radiation protection and medical applications.

EFOMP is one of the partners participating in this project and the discipline of interest for medical physicists is theMedical Applications field.

Through this project mobility grants are provided for learners, who desire to improve their skills and knowledge. The groups of scientists eligible for applying are BSc and MSc students, PhD and Post Docs scientists and Professionals interested in changing their careers to Medical Physics, or building up their lifelong learning on medical applications.

Therefore we would like to encourage Medical Physicists who are interested, to apply for the mo-bility grants in theMedical applications category.

Please visit https://plus.enen.eu/ and https://enenplus.fluidreview.com/

Nieuwjaarsgroet

Beste leden,

Om te beginnen wil ik alle leden een heel mooi, gezond en stralend 2019 toewensen! Wat betreft de NVKF zal het nog een uitdaging worden om alle hoogtepunten van 2018 te overtreffen. Voor mij waren dat toch wel de première van onze NVKF film en het fantastische muzikale lustrumcongres. 

Daarnaast zijn er een aantal hele belangrijke stappen gezet naar verdere professionalisering van ons beroep en onze vereniging. Na een geslaagd werkbezoek van VWS en het Zorginstituut aan het UMCU hebben we de aanvraag voor opname van de klinisch fysicus in artikel 3 van de wet BIG ingediend. Alle inspanningen van de voorafgaande periode kwamen daarbij samen: onze film is vertoond en ons verhaal duidelijk verteld, de goede relatie met de Federatie en andere wetenschappelijke verenigingen heeft tot hun steun en goede inbreng geleid. We hebben een goed, door de ALV vastgesteld, position paper bij de aanvraag meegestuurd. Alle puzzelstukjes zijn gelegd, meer hebben we niet kunnen doen. Ik ben heel benieuwd hoe het adviseringstraject van het Zorginstituut er uit gaat zien komend jaar.

Intussen zijn de eerste SKMS projecten van start gegaan en worden we daarbij ondersteund door onze nieuwe beleidsmedewerkster Anne Bijlsma. Dat kan niet anders dan gaan vliegen. Komend jaar verwachten we de oplevering van de NVKF kennisagenda en het kwaliteitsbeleidsplan. Het bestuur is voornemens om deze input te gebruiken voor een meerjarenbeleidsplan waarin we het toekomstbeeld van ons beroep voor de komende periode zullen gaan neerzetten.

Een start is daarmee ook gemaakt door de COMBO, ter voorbereiding van de Delphi sessie die in het najaar is georganiseerd door het BOLS. Het doel daarvan is om voor de periode vanaf 2021 een nieuwe bandbreedte te bepalen voor het jaarlijks aantal toe te kennen opleidingsplaatsen. Daarvoor is het ook nodig om naar de ontwikkelingen om ons heen en van ons beroep te kijken. Wat gaat bijvoorbeeld de vlucht die Artificial Intelligence nu neemt voor ons vak betekenen? Nieuwe therapeutische behandelingen zijn steeds meer op het individu toegesneden, bijvoorbeeld bij MRI gestuurde radiotherapie, maar ook nieuwe radionuclidentherapieën, die nu echt lijken te gaan doorbreken. Als klinisch fysicus zijn wij verantwoordelijk voor de dosimetrie en daar moeten we ook actief het voortouw in gaan nemen. In ieder geval is het duidelijk dat de nieuwe protonencentra veel van onze inzet zullen vragen. Onze capaciteit zal hierop moeten worden aangepast, maar we zullen ook onze toekomstige collega’s met de juiste kennis en vaardigheden moeten gaan opleiden. Daarom zal het beleidsplan in nauwe samenwerking met de OKF moeten worden opgesteld. 

De Koepel Medische Technologie waarin wij  al jaren actief participeren heeft de praktijkgids medische informatietechnologie uitgebracht. Een primeur is dat de praktijkgids op de Zorg&ICT beurs aan ofwel de minister of secretaris generaal van VWS officieel aangeboden zal gaan worden. Voor 2019 is het doel om MTintegraal te gaan omvormen naar een breder platform voor de Koepel.

Als laatste punt wil ik toch een minder rooskleurig punt aanstippen. De ziekenhuiszorg mag zoals is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord steeds minder groeien, terwijl de verwachte vraag wel groter wordt. Het afgelopen jaar hebben we al gezien dat twee ziekenhuizen het niet gered hebben. Mijn vakgroep en ikzelf persoonlijk zijn daar direct door geraakt. De vraag is hoe wij als klinisch fysici de ziekenhuizen kunnen helpen bij het reduceren van kosten. Misschien door het ter discussie stellen van regeltjes zonder toegevoegde waarde en het sterker op kosten afwegen van investeringen. Laten we ook hierover met elkaar de discussie aangaan en onze stem laten horen.

Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten komend jaar, bijvoorbeeld tijdens het Woudschoten congres waar we voor het eerst onze voorjaars-ALV zullen organiseren.

Nogmaals alle goeds gewenst voor 2019 namens het hele bestuur!  

Lieke Poot
voorzitter NVKF

Publicatie RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden"

Het RIVM rapport "Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden" is gepubliceerd. In dit rapport wordt de potentiële blootstelling voor derden doorgerekend in verschillende scenario’s, zonder de gebruikelijke aanvullende maatregelen (opname in therapiekamer of leefregels). Daardoor komt de doses vaak boven de normen uit. Het rapport is bedoeld als input voor de NVNG werkgroep die de 'Aanbevelingen: Het werken met therapeutische doses radionucliden' gaat herzien.

Klik hier voor het abstract.

Klik hier voor het  rapport.

NVKF heeft aanvraag gedaan voor opname artikel 3 Wet BIG

Zoals aangekondigd op de najaars ALV heeft de voorzitter recent de aanvraag ingediend bij VWS voor opname van het beroep klinisch fysicus in artikel 3 van de wet BIG. De NVKF is hierbij opgetrokken met de NVKC (klinisch chemici) en is actief ondersteund door de Federatie. De ingediende aanvraag is vergezeld van een brief van de Federatie waarmee ze aangeven dat de aanvraag onderschreven en gesteund wordt door alle wetenschappelijke verenigingen.

VWS heeft ons laten weten de aanvraag in behandeling te nemen en gaat hiervoor advies inwinnen bij het Zorginstituut Nederland. Hoe dit traject er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.

De totale doorlooptijd van een wetswijziging is erg lang en kan wel drie jaar duren, zelfs wanneer er snel een positief advies komt. Dit zal dus niet binnenkort plaatsvinden. Dit geeft ons ook tijd om na te denken wat de consequenties zullen zijn, bijvoorbeeld voor de opleiding. 

Het bestuur is erg blij dat deze aanvraag na een lang lobbytraject nu in behandeling wordt genomen. We hopen op een positieve uitkomst en hebben ons daar, samen met een aantal betrokken leden, maximaal voor ingespannen. We hopen op een erkenning van onze professionaliteit als klinisch fysicus en een einde aan praktische onduidelijkheden die een goede patientenzorg in de weg staat. We zullen jullie informeren als we meer weten over het vervolg.

Lieke Poot

EMP News Wintereditie is uit!

Hoewel koning Winter formeel nog niet aan zijn regeerperiode is begonnen en de natuur wat dat betreft ook nog niet echt overtuigt heeft EFOMP toch haar wintereditie van European Medical Physics News kunnen uitbrengen. Het digitale blad dat met deze link

gedownload kan worden staat vol met interessante berichten en aankondigingen van activiteiten op diverse plaatsen in Europa. Nederland is dit keer met twee bijdragen (Lustrumcongres in Haarlem en aankondiging Voorjaarscongres in Woudschoten) goed vertegenwoordigd.

Blijf op de hoogte: Denk Europees en handel Europees. Een digitaal abonnement is voor alle NVKF leden kosteloos en kan hier afgesloten worden. Mooier is nog zelf een bijdrage in te sturen voor een van de volgende edities. Elk seizoen wordt gewerkt aan een nieuwe uitgave. Inzendingen kunnen opgestuurd worden aan pubcommittee@efomp.org t.a.v. Paolo Russo (hoofdredacteur) en/of Efi Koutsouveli (internet manager).

Out of the box: talents of medical physicists

The EFOMP Medical Physics News section 'What MPs do in their free time' is looking for medical physicists in Europe that have talents outside the field of medical physics and would like to write a short article about it. These may be talents, hobbies and interests in music (composing, playing or directing), arts, sports, dance, writing (novels), astronomy, trains, beer making, psychology etcetera. Colleagues who are interested should write to Carmel Caruana carmel.j.caruana@um.edu.mt a member of the editorial board of EMPNews. Put 'what MPs do in their free time' as email header.

Publicaties Radar en Trouw over implantaten

Maandag 26 november berichtten Trouw en Radar over het internationale toezicht op medische hulpmiddelen. Samen met een groep internationale journalisten is uitgebreid onderzoek gedaan naar implantaten en de mogelijke risico’s die implantaten kunnen hebben voor patiënten. De aandacht gaat met name uit naar VNS-implantaten (tegen epilepsie), de Nanostim draadloze pacemaker en siliconen borstimplantaten. Lees verder

Praktijkgids Medische Technologie online

De Praktijkgids Medische Informatietechnologie is uit! In dit unieke document zijn voor het eerst praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. 

Innovatief
De praktijkgids beschrijft hoe medische softwareapplicaties, softwaregestuurde medische systemen, maar ook zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kunnen worden toegepast. Op die manier draagt de gids bij aan innovatieve, veiliger en meer efficiënte ziekenhuiszorg.

De toepassingen die in de praktijkgids beschreven worden, gaan over de hele levenscyclus van medische apparatuur en software: verwerving, ingebruikname, gebruik en afvoer. Specifiek voor medische ICT-systemen komt daar ook de eventuele fase van het zelf ontwikkelen of aanpassen van de systemen bij. Op deze manier wordt de volle breedte van de medische informatietechnologie beschreven.

Uniek
De praktijkgids is nieuw voor Nederland, maar misschien wel uniek in de wereld, vertelt Thierry Felkers, secretaris en vice-voorzitter van de NVKI en een van de makers. 'Nog niet eerder werden de praktische toepassingen op het raakvlak tussen software van medische apparatuur en medische ICT-systemen beschreven. Bovendien is het uniek dat de gids helemaal vanuit het veld is ontwikkeld. En dat alle betrokken beroepsgroepen en alle lagen van de organisaties eraan hebben meegewerkt.'

Online versie
De ontwikkelaars benadrukken dat het gaat om een levend document. Het is net zo dynamisch als het werkveld dat het beschrijft. Daarom komt er maar een beperkt aantal papieren exemplaren beschikbaar. De nadruk ligt op de online praktijkgids, te vinden op MTintegraal, het online platform voor medische technologie. Daar staat de hele praktijkgids, overzichtelijk gerangschikt in aanklikbare hoofdstukken en met handige zoekfunctie. Door deze versie te gebruiken, weet je zeker dat je altijd over de meest actuele informatie beschikt.

De gids is gemaakt door de koepel Medische Technologie. Zes van de negen beroepsverenigingen in de koepel hebben meegewerkt aan de gids: de VZI (Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici), de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica), de BMTZ (Biomedisch Technologen in de Zorg), de NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica), de NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers) en de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen).

De drie andere verenigingen, de VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen), de NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) en het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) sloten later aan bij de koepel. Ondanks dat ze daarom geen bijdrage hebben kunnen leveren aan de Praktijkgids, ondersteunen ze dit initiatief vanuit de koepel van harte.

Ir. L.L. (Leszek) Kossakowski overleden

                                                In memoriam

                                   Ir. L.L. (Leszek) Kossakowski

                        Krakow, 2 juni 1925 – Berlicum, 19 november 2018


 

Leszek Kossakowski herinner ik mij als een energieke, gedreven en vastberaden man. Met veel plezier heb ik in het midden van de tachtiger jaren eerst onder leiding van hem, en later met hem gewerkt aan de Klinische Fysica van het toenmalige Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch. Leszek is in november 1969 in een pioniersrol als klinisch fysicus gaan werken in het GZG. “Ik weet niet wat je hier komt doen, maar men heeft mij verteld dat je nodig bent“ waren de welkomstwoorden van de directie van destijds. Voor Leszek was dit het sein om het specialisme (algemene) klinische fysica in het ziekenhuis tot ontwikkeling te brengen. Zijn interesses gedurende deze periode lagen voornamelijk bij de toepassing van pacemakers, de uitvoering van haemodialyse en het onderhoud van de medisch-technische inventaris. In 1973 was hij mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica en binnen deze vereniging was hij een van de initiatiefnemers voor een structureel overleg van ,algemeen klinisch fysici onder de naam Klinisch Fysici in de Periferie, voorloper van de huidige Kring Algemene Klinische Fysica. In de zeventiger en tachtiger jaren heeft hij nadrukkelijk zijn stempel op de wording van het specialisme Klinische Fysica gedrukt. Hij was de eerste klinisch fysicus die vorm gaf aan de opleiding tot algemeen klinisch fysicus in een ziekenhuis. Voor zijn verdiensten is hij door de vereniging onderscheiden met, eerst de zilveren, en later de gouden NVKF speld. Tevens is hij benoemd tot erelid. In november 1989 is Leszek gestopt met zijn werkzaamheden in het Bossche ziekenhuis. De eerste jaren van zijn pensioen heeft hij in de rol van adviseur nog enkele ziekenhuizen geholpen bij het oplossen van klinisch fysische vraagstukken. Na de dood van zijn echtgenote Jacquie brak voor Leszek een emotioneel zware tijd aan en moest hij zich, als geboren overlever, uiteindelijk toch overgeven aan grillen van de Natuur.

Met het overlijden van Leszek Kossakows

ki verliest de NVKF een van haar founding fathers.

 

’s-Hertogenbosch, 21 november 2018
Dr. Ad J.J. Maas, klinisch fysicus

 

 

 

NWO en bedrijfsleven investeren 28 miljoen euro in innovatief onderzoek

Ruim 75 wetenschappers kunnen vanaf vandaag gaan werken aan nieuwe innovaties, samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt binnen zes grote onderzoeksprogramma’s, waarvoor die vandaag groen licht krijgen. 

Ook NVKF-lid Prof. Chris de Korte van het Radbous umc heeft subsidie ontvangen voor onderzoek naar het verbeteren van diagnostiek en behandeling van vaatziekten met echo-technieken.

Lees meer