Nieuws

Gezamelijke wetenschappelijke vergadering NVRO-NVKF op 15 juni 2018

Op 15 juni 2018 zal de gezamelijke wetenschappelijke vergadering van de NVRO en NVKF plaatsvinden. Het onderwerp van deze bijeenkomst is protonen therapie. Verdere informatie (programma, locatie etc.) volgt nog.

 

OPROEP RIVM: zet de muziek zachter!

Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt zich op achter RIVM Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten, in openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek. Het advies is opgesteld door een kleine werkgroep, bestaande uit Nederlandse deskundigen op het gebied van akoestiek en de oorzaken, gevolgen en preventie van gehoorschade door hard geluid, met een focus op harde muziek, met in hun midden de KLINISCH FYSICI Wouter Dreschler (AMC), Wim Soede en Jan de Laat (LUMC). Voor muzieklocaties met versterkte muziek en met als doelgroep mensen vanaf 16 jaar wordt een maximaal geluidsniveau van 102 dB(A), gemeten over een kwartier, geadviseerd. Omdat kinderen minder goed in staat zijn zelf maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen, worden lagere maximale geluidniveaus geadviseerd: voor jonge kinderen tot en met 13 jaar (gemiddeld 91 decibel over een kwartier) en voor kinderen van 14 en 15 jaar (gemiddeld 96 decibel over een kwartier). Het RIVM onderstreept dat het onmogelijk is om maximale geluidsniveaus te adviseren die voor ieder individu absoluut veilig zijn, en dus geen risico op gehoorschade opleveren.

Dit betekent dat het belangrijk is om bezoekers van muziekactiviteiten te informeren over mogelijkheden om zelf het risico op gehoorschade te beperken. De risico’s kunnen door bezoekers van muzieklocaties beperkt worden door  gebruik te maken van gehoorbescherming, te zorgen dat ze niet te dicht bij de geluidsboxen staan en hun oren af en toe rust te gunnen. VWS heeft aan VeiligheidNL gevraagd om een doorvertaling te ontwikkelen van de technische adviezen voor de verschillende muzieklocaties waaronder cafés, discotheken, festivals, poppodia, sportscholen, bioscopen en scholen. Dit zal leiden tot “tools” die gehanteerd kunnen worden door de Nederlandse gemeenten bij het verlenen van vergunningen: als je niet voldoet aan de voorgestelde maatregelen dan krijg je geen vergunning, en de gemeente zal dit toetsen en handhaven. Dit past in het overheidsbeleid om de gemeenten het heft in handen te geven.

Zie: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/RIVM_adviseert_over_maximaal_geluidsniveau_bij_muziekactiviteiten.

Praktijkgids Medische Informatie Technologie

Op initiatief van de Koepel Medische Technologie, is eind 2015 een start gemaakt met de Praktijkgids Medische Informatie Technologie. De aanleiding van de praktijkgids zijn de veel gestelde vragen uit het werkveld van de Koepel Medische Technologie: hoe software applicaties, software gestuurde medische systemen maar ook hoe zelf ontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar kan worden geïmplementeerd en toegepast. Vanuit de NVKF hebben Wilco Schillemans (RT), Vera Lagerburg (AKF) en Egon Scheepers (RNG) meegeschreven. Voordat de praktijkgids vastgesteld wordt, is er gelegenheid commentaar te leveren. Degene die interesse hebben om input te leveren, kunnen zich aanmelden bij Egon Scheepers (escheepers@amphia.nl). Zodra het stuk begin april beschikbaar is, zal dit onder de geïnteresseerden verspreid worden. Er geldt een reactietermijn van 3 weken.

MRI in de Radiotherapie

Journalist Harmen Kamminga beschrijft hoe artsen, klinisch fysici en chemici voortdurend zoeken naar vernieuwing van beeldvormende technologie met hogere resoluties en minder belasting voor de patiënt. Er wordt ingezoomd op een van de nieuwste ontwikkelingen in de radiotherapie: MRI gestuurde radiotherapie in het UMCU en VUmc.

Lees meer

Inspectie SZW inspecteert in 2018 afdelingen nucleaire geneeskunde

De inspectie SZW inspecteert ieder jaar op basis van beroepsmatige stralingsrisico’s diverse ondernemingen waar gewerkt wordt met ioniserende straling. Doel van deze inspecties is om na te gaan of ondernemingen voldoen aan wet- en regelgeving om zo de blootstelling van werknemers aan straling zo veel mogelijk te beperken. Dit jaar zullen, onder andere, diverse ziekenhuizen met een afdeling nucleaire geneeskunde worden geïnspecteerd.

Bij 44 procent van de geïnspecteerde ziekenhuizen werden overtredingen aangetroffen tijdens de inspecties op de afdelingen nucleaire geneeskunde in 2014. Er is toen geconstateerd dat er met name nog te weinig aandacht was voor concrete maatregelen om besmetting met een radioactieve stof te voorkomen.

De Inspectie SZW zal daarom in 2018 een project uitvoeren met als doel het verhogen van de stralingsveiligheid bij afdelingen van nucleaire geneeskunde. Er zal een brede systeeminspectie worden uitgevoerd waarbij het KEW-dossier zal worden doorgelicht, maar de aandacht zal vooral uitgaan naar de aanwezigheid van een goede Risico-inventarisatie en evaluatie, de aanwezigheid van waarschuwingssignalering, correcte laboratoriuminrichting, gebruik van bergplaatsen en het uitvoeren van de diverse controles. Daarnaast zal ook bekeken worden in hoeverre al voldaan wordt aan de verplichtingen uit de nieuwe KEW-regelgeving.

Mobility grants te verdienen door jonge klinisch fysici

In het kader van het ENEN+ programma worden zogenaamde ‘mobility grants’  toegekend aan jonge (aspirant) klinisch fysici die hun kennis, vaardigheden en carrière kansen willen vergroten binnen het domein van de kernfysica. Hiertoe behoren o.a. de deelgebieden nucleaire technologie en veiligheid, verwerking en opslag van kernafval, maar ook stralingsbescherming en medische toepassingen van kernenergie. ENEN staat voor European Nuclear Education Network. Meer informatie over het ENEN+ project is te vinden op de website http://plus.enen.eu.

Belangstellenden kunnen zich vanaf 1 maart 2018 aanmelden via de website http://plus.enen.eu/call-for-mobility-grants/. Het ENEN+ project wordt ondersteund door EFOMP.

Afscheid Prof. dr. A.A. Lammertsma

Op 2 februari 2018 heeft prof.dr. Adriaan Lammertsma zijn afscheidsrede gehouden aan de VU te Amsterdam. Adriaan Lammertsma was jaren actief als klinisch fysicus nucleaire geneeskunde op het VU Medisch Centrum te Amsterdam en, in deze functie, ook actief binnen de NVKF en NCS.

Klik hier voor zijn interview met Renato Valdés Olmos

Week van het oorsuizen

Op initiatief van de patiëntenvereniging Hoormij is het nu de Week van het Oorsuizen (= Tinnitus).
Meer dan één miljoen Nederlanders heeft wel eens last van ’n piep in het oor, zo’n 100.000 Nederlanders ondervinden zodanige hinder dat hun werk er onder lijdt.
En vaak is het ’n gevolg van blootstelling aan teveel lawaai, maar zo’n suis of brom in je oor kan vele andere oorzaken hebben.
De counseling vindt vaak plaats op ’n Audiologisch Centrum met ’n compleet team van deskundigen met in hun midden de klinisch-fysicus – audioloog.
Wat er dan gebeurt en wat er nog meer over tinnitus te vertellen valt kun je lezen in verschillende persberichten die zojuist verschenen zijn, met daarin ook aandacht voor nieuwe behandelmethoden.

https://www.adelante-zorggroep.nl/media/819956/6-feb-Tinnitus-een-complex-maar-behandelbaar-probleem.pdf

https://nos.nl/op3/artikel/2215514-lees-jij-dit-artikel-uit-met-tinnitus-in-je-oor.html

https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/gerard-joling-mirre-beek-en-jan-de-laat-over-leven-met-een-piep-in-je-oor

UMCG behandelt eerste patiënten met protonentherapie

Na jaren van voorbereiding is het eindelijk zo ver: op 22 januari 2018 is de behandeling van de eerste patiënten met protonentherapie gestart in het UMCG. De nieuwe bestralingsbehandelingen voor patiënten met kanker zijn uitstekend verlopen. Het UMCG protonentherapiecentrum is het eerste centrum dat deze therapie in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat patiënten niet meer naar het buitenland hoeven om – wekenlang ver van huis en hun naasten – met protonen bestraald te worden, maar nu dichtbij huis de behandeling kunnen ondergaan.

Lees verder

Nieuwe stralingswetgeving per 06-02-2018

Per 6-2-2018 wordt de volgende nieuwe stralingswetgeving van kracht:
1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-404.html

2. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html

3. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-4952.html

4. Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2758.html

5. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-2035.html

Dit document visualiseert de aanpassingen en samenhang van de genoemde documenten:
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/16/visual-regelgeving-besluit-basisveiligheidsnormen-stralingsbescherming


Voor stralingsdeskundigen (die namens de ondernemer een rol hebben bij het veilig werken met bronnen van ioniserende straling) worden per 6-2-2018 de taakomschrijvingen en de opleidingseisen aangepast en verder ingevuld. Deze verandering in de regelgeving visualiseert dit document.
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/01/19/visual-deskundigen-stralingsbescherming


Meer informatie?

De ANVS en de betrokken departementen informeren het werkveld en faciliteren ondernemers, vergunninghouders, deskundigen en eindgebruikers met diverse communicatiemiddelen in een toolkit. De toolkit bestaat uit: o.a. factsheets, QenA’s, basis presentatie, basistekst over Bbs, online banners met verwijzing naar dossier, waarin meer informatie staat over de nieuwe regelgeving stralingsbescherming. Zie: autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming