Kwaliteitsvisitaties

De NVKF  stelt zich tot doel de kwaliteit van klinische fysica in Nederland te bevorderen. Kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing van de groep klinisch fysici in een instelling, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en de groep klinisch fysici te stimuleren zichzelf en daarmee de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren.

Bij een kwaliteitsvisitatie wordt de praktijkvoering beoordeeld aan de hand van vooraf verstrekte gegevens en van gesprekken met de groep klinisch fysici en met vertegenwoordigers van relevante geledingen binnen en buiten het ziekenhuis. De kwaliteitsvisitaties vinden plaats op het niveau van alle klinisch fysici in een instelling/ de vakgroep. In aanvulling hierop is het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) ontwikkeld dat op individueel niveau evalueert.

Met de kwaliteitsvisitatie krijgt elke wetenschappelijke vereniging in een cyclus van 5 jaar een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bij. Denk daarbij aan richtlijnen, protocollen, modellen, standpunten, afspraken tussen wetenschappelijke verenigingen, opleiding, bij- en nascholing en patiëntenvoorlichting.

Op dit moment bestaan er binnen de NVKF twee specifieke kwaliteitsvisitaties op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde, welke samen met de samen met de NVRO en de NVNG worden uitgevoerd. Daarnaast loopt momenteel het project ‘verenigingsbrede kwaliteitsvisitaties voor de NVKF’. Binnen dit project wordt een lijst kwaliteitsnormen opgesteld die als basis dienen voor de kwaliteitsvisitatie. Eén van de doelen van de verenigingsbrede visitaties is de samenwerking tussen de verschillende subspecialismes van de klinische fysica in een instelling te stimuleren. De specifieke visitaties samen met de NVRO en NVNG blijven gewoon bestaan, de resultaten worden in de visitatie van de NVKF overgenomen. Na afronding van dit project wordt deelname aan kwaliteitsvisitatie een vereiste voor de herregistratie als klinisch fysicus. De normen zijn onderverdeeld in de volgende kwaliteitsdomeinen:

  1. Medisch fysische agentia, medische apparatuur en de veilige toepassing daarvan
  2. Evaluatie van zorg
  3. Patiënten/aanvragersperspectief
  4. Groepsfunctioneren
  5. Professionele ontwikkeling
  6. Straling

In de afgelopen jaren is door alle wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk gewerkt aan de uniformering en objectivering van de kwaliteitsvisitaties. Dit heeft onder andere geleid tot een leidraad voor normen inclusief een waarderingssystematiek in de vorm van een vijfpuntschaal per norm. Na afloop van de visitatie krijgt de groep een visitatierapport met o.a. conclusies en adviezen. Separaat worden de conclusies en adviezen ook naar de Raad van Bestuur en het Stafbestuur gestuurd.

Door de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken dat iedere vereniging zelfstandig de financiering van de visitaties vorm zal geven. Dat houdt in dat de kosten ten laste van de gevisiteerde groep worden gebracht.

Na vaststelling komen hier het normendocument, visitatiereglement, standaard dagprogramma van de visitaties, vragenlijsten en samenstelling van de werkgroep visitaties.