Kennisdocumenten in ontwikkeling

Hieronder vindt u informatie over kennisdocumenten (kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, standpunten, leidraden, normen en protocollen) die in ontwikkeling zijn. Mocht u hierin een document missen of aanvullingen hebben, dan kunt u dit laten weten via secretariaat@nvkf.nl.

 

Titel document Fase project Betrokken leden Rol NVKF Regie Jaar
Project Samen Beslissen Project bijna afgerond, kennisvragen vanuit audiologie ingediend. Project vertraagd door Covid. M. Foppes via Raad Kwaliteit, E. George ? FMS ?
Risicoprofiel FMS Uitvraag van FMS naar alle verenigingen met verzoek hun 5 belangrijkste risico's te benoemen. NVKF heeft 8 risico's aangeleverd M. Zijlmans Mede namens NVKF FMS 2021
NAPA onderzoek naar bevoegdheden van PA's voor gebruik van straling   M. Rolf, E. Raaijmakers mede namens FMS commentaarfase NAPA ?
NVMBR document over loodjascontroles Nog niet bekend of NVKF zelf gaat deelnemen, of via NCS        
NVMBR document over zwangere medewerkers In commentaarfase vanuit FMS input geleverd door NVvR, NVKF, NVNG. Nog discussie over het document B. Vermolen, J. te Riet namens cie straling Commentaarfase NVMBR 2021

FMS werkgroep AI

 

Start in najaar 2021 D. Dickerscheid namens NVNG, Ch. Brouwer namens NVKF ? FMS ?
Kennisagenda NVNG Adhesie verleend als secundaire partij ?   NVNG ?
Harmonisatie en verbetering van treatment planning voor hoofd hals, long en neuro Adhesie verleend ? Mede namens NVKF NVRO ?
Richtlijn Ziekte van Ménière Project gestart, adhesie verleend ? Adhesie verleend NVKNO ?
Richtlijn otitis media bij kinderen in de tweede lijn Project gestart in voorjaar 2021, zit in cluster kinder otologie. E. Wiersma Mede namens NVKF NVKNO ?
Koploperproject I, cluster benigne gynaecologie

In de need-for-update zijn 2 modules door de NVKF aangemerkt als mogelijk relevant, deze 2 modules zijn geprioriteerd voor herziening.

E. Schrojenstein Mede namens NVKF NVOG ?
Koploperproject II, cluster borstkanker Oktober 2021: clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep wordt samengesteld, vertegenwoordiging NVKF wordt gezocht        
Doorontwikkeling aanbevelingen kwaliteitscontrole radiologische apparatuur Herziening start. Deelname NVvR in klankbordgroep is afgestemd, wordt gezocht. M. Hofman Regiehouder NVKF 2022
NEN norm medische gassen Vanuit NVKF commentaar aangeleverd M. Overvelde, C. den Harder commentaarfase NEN 2022
VWS veldnorm AI eenmalige review-bijeenkomst geweest J. Wasmann, L. Poot, D. Dickerscheid, C. Brouwer namens FMS ? VWS ?

Herziening GHI bulletin verantwoordelijkheidsstructuur stralingsbescherming    

Document is gereed, wordt beoordeeld door commissie straling. Heeft lang stilgelegen, wordt opnieuw opgepakt. M. van der Vlies, P. Brands Beoordeling door commissie straling ANVS 2021

Nationale consensus radiotherapieplanningen bij borstkanker
 

 

Benchmark case  geanalyseerd. Commentaarronde geweeest, voorstel voor harmonisatie van RT planningen voor borstkanker patienten opgesteld, invitational conference gehouden. In 2020 benchmarkronde met onderzoek of instituten harmonisatie hebben geimplementeerd C. Hurkmans  Document mede namens NVKF NVRO 2021

Richtlijn hyperbilirubinemie    

Commentaarfase tot 1 november 2021. Commentaar van NVKF is aangeleverd aan projectgroep. L. Dam- Vervloet, M. Toll Document mede namens NVKF NVK 2021

Richtlijn beeldvorming met rontgenstraling: rechtvaardiging inzet en gebruik afscherming
 

 

Oktober 2021: herziene versie is geautoriseerd, wordt op korte termijn gepubliceerd. M. van Straten, M. van der Vlies Regiehouder  NVKF 2021

MDR werkgroep

Advisering overheid en informeren NVKF-leden. Op het NVKF-forum is de informatie beschikbaar. NFU/ NVZ hebben handvatten opgesteld. Zijn toegestuurd aan leden.  R. Wientjes, M. van Aartrijk, E. Gelderblom, B. Damink, C. den Harder, G. Colenbrander Deelname vanuit NVKF VWS, NVZ, NFU 2021

NFU expertteams medische hulpmiddelen en MDR/ NFU expertteam software en MDR
Expertteams

  E. Gelderblom, H.J. Noordmans, C. den Harder, W. Wormgoor  Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel  NFU, FMS 2021

Project 'Artificial Intelligence - naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional'

5 webinars georganiseerd. Project afgerond. Wordt nog eindverslag geschreven. Wordt eind 2021 afgesloten J. Gutteling, M. Hoes, D. Dickerscheid Regiehouder NVKF 2021

Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatie afdeling klasse 1

Herziening van WIP-richtlijn is gestart. Commentaarfase is geweest, commentaar verwerkt, geakkordeerd door bestuur NVKF in april 2020, komt op richtlijnendatabase.nl als alle partijen akkoord zijn. December 2020: opnieuw geautoriseerd door bestuur NVKF. Discussie blijft. Voorgelegd aan geschillencommissie FMS L. Poot, R. Wientjes Document mede namens NVKF NVMM 2021

Zinnige zorg, projecten 'middenoorontsteking' en 'mensen met perceptieve slechthorendheid en doofheid'   

Analyse  T. Bost , Y. Simis, E. Wiersma, F. Theelen Informatie verstrekken, deelname leden namens NVKF? Mandatering nog niet duidelijk Zorginstituut  2021

Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker 

Start verwacht in sept 2021. Adhesie verleend ? document mede namens NVKF NVRO 2022
Handbook of basic quality control tests for diagnostic radiology Concept is gereed, aan NVKF voorgelegd voor commentaar King RNG olv Mark Hofman formuleert reactie betrokken bij commentaarfase Efomp/ IAEA 2021
Kwaliteitsdocument cosmetische geneeskunde, werkgroep bekwaamheidseisen EBD Kwaliteitskader is opgesteld. Nu bekwaamheidseisen opstellen. Maar discussie over welke handelingen precies door welke beroepsgroep uitgevoerd mogen worden. A. Rem, B. Damink Lid van werkgroep namens NVKF ZiN, FMS 2021
Werkgroep software validatie Enquete uitgezet via FMS. SKMS budget toegekend, project start zo vlug een KIMS-adviseur gevonden is, waarschijnlijk december 2021 S. Oliveira, V. Verhoeven, W. Schilleman (voorzitter), H.J. Noordmans, L. van Zijp, J. Habraken Regiehouder NVKF 2022

Leidraad Medische bewakings- en alarmeringssystemen

 

Projectvoorstel goedgekeurd door SKMS. Concept wort opgesteld. Vertraging ivm covid. Okt 2021: conceptdocument is gereed, in consultatieronde. C. van Pul, C. Kloeze Regiehouder  NVKF 2022

Richtlijn radiologische diagnostiek bij acute traumaopvang van kinderen
 

Project goedgekeurd door SKMS, concepten worden opgesteld, vanaf okt 2020 commentaarronde. Commentaarfase afgerond, geen commentaar van NVKF-leden ontvangen. D. Hulsen (werkgroep), M. Greuter (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVVR  2021

NVNG project 'Introductie beroepsgerichte quickscan', implementatie toekomstvisie en doorontwikkeling evalueren vakgroepfunctioneren.


 

Projectgroep van NVNG heeft SKMS-budget aangevraagd. Doel is opstellen van een quickscan om het functioneren van de vakgroep Nucleaire Geneeskunde en samenwerkende specialismen te beoordelen tijdens NVNG-visitaties  J. Habraken Tijdens de commentaarfase worden NVKF-leden in de visitatiecommissies van de NVKF en NVNG geraadpleegd voor commentaar NVNG 2022

Leidraad betrokkenheid klinisch fysicus in de stralingsbescherming/ BBS implementatiehulp

Werkgroep wordt opgestart via commissie stralingshygiene, projectvoorstel goedgekeurd door SKMS. NvvR wordt nog betrokken in klankbordgroep

W. Kool (voorzitter), N. Jager, S. Heukelom, P. van Horssen, M. Segbers, M. Greuter, A. becht

Regiehouder NVKF 2022
NVvR - werkgroep thuiswerkplekken voor radiologen Doel is te inventariseren wat er nodig is voor verantwoord thuis werken. concept wordt opgesteld.   A. van Hulzen, N. van der Werf  Document mede namens NVKF NVvR 2021
SFERD kwaliteitshandboek versie 6.0 Commentaarronde tot 1 nov 2021 M. Overvelde  Document mede namens NVKF SFERD 2022
EFOMP Special interest group on Radionuclide internal dosimetry The SIG aims to fulfil the need for networking, education, research and professional exchanges in this field. S. Peters Leden afgevaardigd vanuit NVKF EFOMP 2022
EFOMP working group on PET/CT and PET/MR QC protocol Werkgroep wordt samengesteld R. Boellaard  Document mede namens NVKF EFOMP 2022
Protocol coronaire CT Adhesieverklaring afgegeven. Projectvoorstel goedgekeurd door SKMS, project is gestart in mei 2020  A. Schilham  Document mede namens NVKF NVVR 2022
Beeldkwaliteit quantificatie/ Kwantificatie beeldvorming Adhesie verleend. Projectvoorstel ingediend bij SKMS  P. van Horssen, C. van Gils, W. Veldkamp Document mede namens NVKF NVNG 2022
Werkgroep aanvraagfouten diagnostisch proces Projectvoorstel ingediend bij SKMS, gereed. Project is gestart in sept 2020 . Calamiteitengegevens verzameld en geanalyseerd. Literatuurstudie gestart. J. te Riet Document mede namens NVKF NVMM 2022
NVIC richtlijn ARDS (acute respiratory distress syndrome) Gestart met knelpunteninventarisatie, eind 2021 gaan eerste teksten naar klankbordgroep R. ter Wee lid van klankbordgroep namens NVKF NVIC 2022
Richtlijn Procedurele sedatie en/of analgesie (PSA) bij volwassenen op locaties buiten de OK  Aug 2021: raamwerk staat op papier. C. van Pul (klankbordgroep) Document mede namens NVKF NVA 2022

Leidraad Medische Technologie  (vervanger van Convenant Medische Technologie)

Evaluatiesessie NVKF tijdens Woudschoten 2019 geweest. Resultaten gedeeld met FMS. Vertraagd door Covid. SKMS aanvraag ingediend en goedgekeurd in sept 2021. Projectgroep wordt samengesteld. Commissie kwaliteit  Advisering FMS NVZ/ NFU/ FMS 2022

Extra modules bij richtlijn 'MRI bij patiënten met implantaten' en vertaling van eerste modules in het Engels.  

SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021. Project start eind 2021/ begin 2022.  M. Hofman (voorzitter), C. Kloeze, M. Van der Graaf, J. Kuijer, C. Lavini, S. Muller, B. Nierop, C. van Pul, W. Teeuwisse, M. Stam  Regiehouder NVKF 2023
Richtlijn hoorzorg 0 - 4 jarigen SKMS-aanvraag ingediend in sept 2020 SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021. Okt 2021: project is gestart. Y. Simis (vz), W. Koopmans, J. Kleinhuis, M. Toll, D. Breukels-van Barneveld, R. Boerboom Regiehouder NVKF 2023

Richtlijn hoorzorg volwassenen. 

 

SKMS-aanvraag goedgekeurd in mei 2021, project start sept 2021 D. Pans (vz), M. Rodenburg, M. van den Tillaart, G. Dingemanse, M. Boymans, N. Versfeld, K. Douma Regiehouder NVKF 2023
NCS richtlijnen voor MR linac QA   T. Janssen, J. van de Kamer, G. Warmerdam, M. Kusters, K. Surmann, B. van Asselen, R. Tijssen,  J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel, of gemandateerd vanuit NVKF? NCS 2024

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) - Persoonlijke beschermingsmiddelen

herziening WIP-richtlijnen. Invitational geweest. Vanuit NVKF niemand afgevaardigd        
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) - BRMO herziening WIP-richtlijnen. Invitational wordt gepland. Knelpunteninventarisatie geweest. M. Franken      
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) - reiniging en desinfectie herziening WIP-richtlijnen. Invitational wordt gepland. M. Overvelde      
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) - isolatie herziening WIP-richtlijnen. Invitational wordt gepland. R. Wientjes      
NVZ/ NFU/ Actiz/ FMS Leidraad 'slimme apparatuur voor thuis' FMS zou in eerste instantie niet deelnemen, nu wel. Groep wordt samengesteld        
NCS subcommittee: dosimetry and protection of the extremities

Werkgroep is samengesteld, leden namens NVKF gemandateerd 

B. Vermolen en F. de Lange (gemandateerd namens NVKF), T. Grimbergen, R. Kollaard, P. van der Tol Mede namens de NVKF  NCS ?

Bekwaamheidseisen doorlichten op OK met mobiele C-Boog
 

 

 

Document is door FMS niet geaccordeerd. Verschillende keren geprobeerd bijeenkomst voor bereiken van consensus te plannen. Niet gelukt, NVMBR heeft nu zelf gepubliceerd. Nog overleg met FMS over hoe nu verder. Is door Covid verder vertraagd.   Commissie stralingshygiene  Document moet door Federatie geaccordeerd worden op advies van WV'en NVMBR NVMBR ?
Richtlijn anesthesie tijdens zwangerschap Deelname aan schriftelijke knelpunteninventarisatie A. Timmerman Deelname namens NVKF NVOG ?
Project ziekte van Meniere Adhesie verleend ? Adhesie NVKNO ?
NVRO project Innovate: ontwikkeling innovatieplatform/ denktank radiotherapie Project Innovate goedgekeurd door SKMS, uitvraag gedaan naar lopende innovaties binnen radiologie. Wijze van innovatie wordt in kaart gebracht. Komen workshops om deze ervaringen te delen M. Dirkx Lid van projectgroep namens NVKF NVRO ?
Project implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor anuscarcinoom Adhesie verleend door NVKF. Opstart project verwacht in september 2021 ? Document mede namens NVKF NVRO ?
NEN WG ISO/TC 85/ SC2/ WG22, dosimetry and related protocols in medical applications of ionizing radiation, normcommissie radioactiviteit Vaste werkgroep J. te Riet Lid van werkgroep namens NVKF NEN ?
NEN Normcommissie Medisch elektrische toestellen Vaste normcommissie C. Smit Lid van de normcommissie namens NVKF NEN ?
NEN Werkgroep “Medisch gebruikte ruimten” (WG 710) van de NEN commissie Elektrische Installaties – Laagspanning  Vaste werkgroep R. Peters Lid van werkgroep namens NVKF NEN ?
EFOMP WG PS17 on the involvement of MPE's in the life cycle of medical devices WG wordt samengesteld, gaat policy statement opstellen W. van Asten (voorzitter), H. Spruijt (werkgroeplid namens NVKF), W. Coulor (observer), A. Maas (consultant) Leden afgevaardigd EFOMP ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling - cluster duizeligheid en vallen.  Uit de need-for-update zijn geen KF gerelateerde modules gekomen die nu herzien worden. Geen actie nodig tot volgende herziening.

R. Hoeben in clusterexpertisegroep 

Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF ? ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling - cluster cognitieve stoornissen en dementie Need-for-update uitgevoerd door commissie kwaliteit Geen afvaardiging in werkgroepen.  Alleen deelname als de module structurele beeldvorming herzien wordt   ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling- cluster traumatologie Need-for-update uitgevoerd. Komen waarschijnlijk geen relevante modules uit voor de NVKF. D. Hulsen in clusterexpertisegroep Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF   ?
Koploperproject I richtlijnontwikkeling - cluster otologie.  Need-for-update is uitgevoerd, prioritering van modules volgt nog. W. Soede, M. Toll, D. Pans in clusterexpertisegroep, Y. Simis in clusterstuurgroep Te ontwikkelen documenten mede namens NVKF NVKNO ?
Project uniformering acquisitie en verslaglegging CT thorax Adhesie verleend als primaire partij ? Mede namens NVKF NVVR ?
Overleg hoorprotocol ? W. Soede ? VWS ?
Leidraad Vrijgave van radioactieve stoffen/ kunstmatige radionucliden September 2021: werkgroep heeft lang stil gelegen, opnieuw samengesteld. A. de Jong gemandateerd Mede namens NVKF ANVS ?
Werkgroep acute zorg FMS Doel? L. Poot      
HOVON imaging werkgroep Advies m.b.t. nucleaire beeldvorming bij hematologische studies en over EARL accreditatie R. Boellaard en J. Habraken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel HOVON ntb

NCS richtlijn Clinical application of deformable image registration and auto-segmentation in radiotherapy

Opstart van werkgroep is doorgegeven aan CK

E. van Dieren, S. Ivashchenko, Ch. Brouwer, P. Remeijer, M. Palacios, J. van de Kamer

Medewerking door NVKF-leden op persoonlijke titel of gemandateerd? NCS ntb

NEN veldnorm slimme zorg thuis/ NTA voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, later ook voor COPD en nierfalen
 

Doel is het ontwikkelen van een zogenaamde NTA (Nederlands Technische Afspraken van NEN ) voor Slimme zorg thuis, met specifieke invullingen voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen, nierdialyse en mogelijk COPD. Openbare commentaarronde is geweest. Onduidelijk of dit project doorgaat, gezien ontwikkeling van NVZ/ NFU/ Actiz leidraad voor zorg thuis M. Lansbergen Deelname namens NVKF NEN ntb

Europese/ NEN norm met criteria voor betrouwbare health and wellness apps
 

Doel is een norm die criteria definieert voor betrouwbare apps, om de zowel de consument als de zorgprofessionals meer inzicht te geven. Eerste concept is opgesteld. Zomer 2020 openbare kritiekronde.  M. Lansbergen Deelname namens NVKF Europese Commissie ntb

Iso/ IEC norm 62B/1123/NP Evaluation and routine testing in medical imaging departments - acceptance and constancy tests - radiography and radioscopy

Projectgroep is samengesteld, commentaarronde geweest. A. van Hulzen Deelname namens NVKF ISO/ IEC ntb
Code of Practice and recommendations for Total Body Irradiation and Total Skin Irradiation Werkgroep is gestart in oktober 2014. Commentaarfase gestart, tot medio november 2020. Status daarna onbekend.

W. Jansen, Ph. Koken, L. Murrer, P. van der Hulst, R. van Leeuwen, J. van de Kamer. zie website NCS

Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel, commentaarfase NCS ntb
Vaststellen kinder DRN's NVvR geeft adhesie aan project. Project gestart. Inventarisatiefase is niet nodig, omdat al veel data verzameld was. Wel meer tijd voor data-analyse nodig ivm grote hoeveelheid. 

L. Dam-Vervloet (vz), G. Streekstra, C. van Pul, M. Greuter, J. Schaar, C. Jeukens, C. Smit

Deelname namens NVKF NVKF ntb
Vaststellen overige DRN's Initiatief vanuit kring BVT- wordt afgestemd met groep die met kinder DRN's bezig is Kring BVT Regie NVKF ntb
NCS guidelines for Intra operative radiotherapy IORT Succestions and guidelines with the aim to standardize the clinical implementation across different techniques and centres. Status onbekend A. Petoukhova, I. Kolkman-Deurloo, J. van de Kamer, W. Dries Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS dosimetrieprotocol protonen Status onbekend S. Both, F. Verhaegen, E. Seravalli, S. Habraken Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS code of practice and recommendations for stereotactic body radiotherapy   J. Cuijpers, A. van Mourik, A. Pethoukova, R. Canters, M. Wendling, S. Koch, R. Vingerhoets, C. Papalazarou, J. van de Kamer, P. Kroon Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS Quality control for linear accelerators   B. Gobets, H. Piersma, J. van Santvoort, T. van Soest, F. Wittkämper, J. Wolthaus Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS richtlijn voor QA of treatment planning systems   J. Penninkhof, E. van der Bijl, T. van de Water, C. Ong, K. de Bruin, D. Schuring, R. Kierkels, J. van de Kamer, R. Westendorp Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb
NCS richtlijnen voor QA voor MRI in RT   Z. van Kesteren, M. Frantzen- Steneker, R. Tijssen, M. de Smet, P. van der Tol, E. Brunenberg, J. Kuijer, J. van de Kamer, S. Petit Medewerking NVKF-leden op persoonlijke titel NCS ntb