Audiology

Te vertalen in het Engels.

De klinisch fysicus-audioloog, vaak kortweg audioloog genoemd, is de specialist op het gebied van het gehoor. De klinisch fysicus-audioloog werkt in een Audiologisch Centrum (AC). Hij is formeel hoofdbehandelaar van de patiënten die het AC bezoeken en draagt hierdoor de eindverantwoordelijkheid voor de patiënt binnen het AC.

Audiologie is het specialisme dat zich bezig houdt met diagnostiek en revalidatie van het gehoor. Binnen de AC's wordt daarnaast diagnostiek op het gebied van spraak en taal verricht. Een AC verleent multidisciplinaire zorg aan kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van gehoor, communicatie of spraak en taal. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen t/m 18 jaar en volwassenen met complexe gehoorproblemen, bijvoorbeeld op het werk of indien er sprake is van hinderlijke tinnitus.

Tot de taken van de audioloog behoren onder meer het verrichten van gehoordiagnostiek, de revalidatie van gehoor middels hoortoestellen en implantaten en advisering over het functioneren met een gehoorbeperking. Patiëntenzorg is één van de hoofdtaken van de klinisch fysicus-audioloog: de dagelijkse werkzaamheden bestaan voor een belangrijk deel uit spreekuren. Slechthorendheid en spraak- en taalproblemen hebben impact op de communicatie en het functioneren in het dagelijks leven; het is de taak van de audioloog om te allen tijde oog voor dit functioneren te hebben met als doel een zo goed mogelijk participatie van de patiënten in de samenleving te creëren. Zorg binnen een AC wordt verleend vanuit multidisciplinaire teams. In die teams werken o.a. logopedisten, klinisch linguïsten, audiologie-assistenten, psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. De audioloog geeft leiding aan deze multidisciplinaire teams. De audioloog onderhoudt contacten met paramedici, huisartsen en medisch-specialisten. Hij is verantwoordelijk voor zorginnovatie en de (investeringen van) audiologische apparatuur. Hij kan onderwijstaken hebben en is veelal, zeker binnen een academische setting, betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte is de audioloog eindverantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid van het AC om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te optimaliseren.

Kijk voor meer informatie over audiologische centra of het vakgebied audiologie op:

www.fenac.nl

www.audiologieboek.nl

Audiometrie